Rus og psykisk helse

Rus og psykisk helse

De fleste tjenestene i Enhet rus og psykisk helse er samlet i Busterudgata 3, St.Joseph. Det gis tjenester til mennesker med psykiske lidelser og/eller rusproblemer.

Søk om tjenester (DOCX, 112 kB)

Enhetsleder for rus- og psykiatritjenesten er Marit Skauge Johnsen.
E-post: marit.skauge.johnsen@halden.kommune.no

Avdeling psykisk helse

Forløpskoordinator for psykisk helse er avdelingsleder Line Skoglund.
Tilgjengelig hverdager kl.8.00-15.00.

Psykisk helseteam

Psykisk helseteam arbeider på dagtid og gir tilbud til personer med ulike psykiske lidelser som angst, depresjon og mer alvorlige tilstander. Tilbudet er vedtaksbasert og kan bestå av støtte- og behandlingssamtaler alene eller i gruppe, kurs i depresjonsmestring (KiD), angstmestringskurs og kunnskapsformidlende familiearbeid.

Før oppstart av tjenesten inviteres søkeren til en kartleggingssamtale hvor fokusområde og mål for vedtaksperioden blir definert. Tjenestens formål er å bidra til bedring, stabilisering og mestring av psykisk uhelse.

Aktivitetssenter for rus og psykisk helse

Aktivitetssenteret er et aktivitets- og behandlingstilbud for personer med rus og/eller psykiske lidelser. Hensikten med tilbudet er å styrke pasientens evne til selvstendighet, hindre isolasjon og ensomhet, samt forebygge tilbakefall gjennom gruppebasert tilnærming.

Pasienter i målgruppen får tilbud om plass ved senteret for 6 måneder av gangen.

Aldersgruppe: 18-75 år.

Åpningstider: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: 09-15 (sommertid 14.30), ons: 09-21(20.30)

Helsestasjon for rusavhengige

Dette er et lavterskeltiltak for rusavhengige over 18 år hvor fokus er smitteforebygging og skadereduksjon. Det deles ut nytt brukerutstyr og i tillegg tilbys sårbehandling og samtaler. Helsestasjonen har ansvar for opplæring og utdeling av Nalokson nesespray til pasienter og pårørende. Nalokson kan være livreddende ved overdose på opiater. Helsestasjonen holder til i nyoppussede lokaler i Senter for rus og psykisk helse på St. Joseph. Helsestasjonen er bemannet med sykepleier og tilbudet er gratis.

Åpningstider: Mandag 12-15, tirsdag 12-14:30, onsdag - fredag: 12-15.

Avdeling rustjenester

Forløpskoordinator for rustjenesten er avdelingsleder Henrik Martinsen.
Tilgjengelig hverdager kl.8.00-15.00

Feltteam

Gir tjenester til i hovedsak unge personer som har en ROP lidelse (rus- og psykisk lidelse) og som har et betydelig hjelpebehov. Teamet jobber i turnus og hjelpen ytes i den enkeltes hjem. Hjelpen er vedtaksbasert og består av motivasjonssamtaler, praktiske gjøremål og bistand til å ta kontakt med andre instanser.

Rusteam

Rusteamet arbeider på dagtid og gir tjenester til personer som ønsker hjelp til å jobbe seg ut av sin rusavhengighet. Oppfølgingen kan bestå av samtaler, praktisk hjelp og motivasjonsarbeid. I tillegg tilbys råd og veiledning til pårørende. Teamet har ansvar for oppfølging av gravide rusavhengige. Tilbudet er vedtaksbasert.

Rusteamet vurderer, igangsetter og følger opp tvangsvedtak etter Lov om kommunale helse og omsorgstjenester §§ 10.2 og 10.3

Pakkeforløp

Fra 01.01.19 kan voksne med psykiske og eller rusrelaterte lidelser henvises til pakkeforløp. Pakkeforløpene skal bidra til gode, koordinerte og sammenhengende tjenester. Mer informasjon finnes på nettsidene til Helsedirektoratet- pakkeforløp for psykisk helse og rus, eller på helsenorge.no, søk etter pakkeforløp. I Halden kommune kan Enhet rus og psykisk helse kontaktes for nærmere informasjon om pakkeforløp psykisk helse og rus.

Avdeling oppfølgingsboliger

Boleder er Espen Philstrøm

Oppfølgingsbolig psykisk helse er et tilbud til mennesker med alvorlig psykisk lidelse av kronisk art.

Konglelundveien 6, som er døgnbemannet, inneholder leiligheter, personalbase og fellesarealer. Syv leiligheter er for beboere som trenger tett oppfølging. I tillegg til disse er 15 leiligheter fordelt på 3 hus i nærområdet. Beboerne mottar tjenester fra personalet på basen. Tjenestene gis etter individuell vurdering og vedtak. Tjenesten gis i hovedsak i beboernes hjem.

Her finner du oss

Busterudgata 3, 1776 Halden

Line Irene Skoglund
E-post
Telefon 951 98 133
Mobil 951 98 133
Henrik Olaussen Martinsen
Avdelingsleder Rustjenesten
E-post
Telefon 415 25 051
Mobil 415 25 051
Espen Pihlstrøm
Avdelingsleder
E-post
Telefon 69 17 47 43
Mobil 932 43 208