Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Søknad om overnatting

Søknad om overnatting

Har du planer om å benytte lokaler til overnatting som ikke er godkjente overnattingssteder, som for eksempel skoler, barnehager eller andre offentlige bygg, må du sende oss en søknad.

Søknaden bør sendes minimum 2 uker før overnatting skal skje. Husk å krysse av for overnatting på søknadsskjemaet.

Søk om overnatting 

Ansvarlig for overnattingen:

  • skal sette seg inn i og forstå de krav som fremkommer av byggets branninstruks
  • skal kjenne til brannalarmsentralens plassering og virkemåte, samt verifisere at sentralen er i drift
  • skal sørge for at det er fungerende seriekoblede røykvarslere/deteksjon i alle rom dersom bygget ikke er utstyrt med heldekkende brannalarmanlegg
  • skal kjenne til plassering av brannslanger og slokkeapparater, samt hvordan disse fungerer
  • skal kjenne til byggets rømningsveier, herunder alle utganger og nødutganger
  • skal sørge for at rømningsveiene fungerer som forutsatt, herunder at de ikke er låst, blokkert eller at det er lagret ting i rømningsveiene
  • har ansvaret for at en eventuell evakuering av lokalene foregår rolig og velorganisert helt ut til bygningens møteplass, og at de evakuerte blir der inntil annen beskjed blir gitt
  • skal ved røyk eller brann umiddelbart varsle Halden brann- og feiervesen på tlf.nr. 110​

Ved overnatting skal primært 1. etasje benyttes. Skal øvrige etasjer benyttes må dette vurderes særskilt.

Det er ikke tillatt å bruke åpen ild, som for eksempel telys og stearinlys.