Slik søker du

Slik søker du

Hvilke opplysninger skal være med søknaden?

Byggesaksforskriften SAK10, kapittel 5, har bestemmelser om hvilke opplysninger som skal gis ved søknad om tillatelse til tiltak. I linken nedenfor finner du disse bestemmelsene samt veiledning til hva slags dokumentasjon som trengs.

Opplysninger som skal gis ved søknad om tillatelse til tiltak

Søknad om dispensasjon

Dersom tiltaket du skal gjennomføre er i strid med bestemmelser eller planer gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven (pbl.), må du få tillatelse til å fravike disse. Hjemmelsgrunnlaget for å gi dispensasjon er pbl. § 19-2. Det er søker som må sende en begrunnet søknad om dispensasjon til kommunen. Søknaden må blant annet inneholde en redegjørelse for:

 • Hvilke bestemmelser det søkes dispensasjon fra, og grunner som taler for at det bør gis dispensasjon i dette konkrete tilfellet.
 • Begrunnelsen må bygge på spesifiserte, klare og relevante hensyn om tiltaket.

Nedenfor finner du linker til to veiledere som gir ytterligere informasjon om dispensasjon etter kapittel 19 i plan- og bygningsloven:

På hvilken måte skal jeg søke, og hvor sender jeg søknaden?

Byggesøknader kan sendes inn i papirformat eller via e-post. Privatpersoner kan også sende inn søknad om bruksendring av rom og nabovarsel digitalt. Aktuelle lenker finner du her. Flere søknadsløsninger er under utvikling.

Du kan sende søknadene pr. epost til postmottak@halden.kommune.no eller til postadresse:

Halden kommune, Postboks 150, 1751 Halden.

På hjemmesiden til Direktoratet for byggkvalitet (Dibk) kan du fylle ut en digital byggesøknad. Dersom du foretrekker å fylle ut byggesøknaden manuelt, kan du laste ned søknadsskjemaer. Direktoratet ønsker at så mange som mulig tar i bruk den digitale søknadsløsningen. 

Frister for saksbehandlingen

For å øke forutsigbarheten for den som ønsker å bygge og for å effektivisere byggesaksbehandlingen, er det i lovverket innført tidsfrister i flere sakskategorier samt gebyrbortfall hvor tidsfristen ikke overholdes.

Følgende frister gjelder:

 • Forhåndskonferanse: 2 uker
 • Søknad om igangsettingstillatelse: 3 uker
 • Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven §§ 20-3 og 20-4: vanligvis 3 uker.
 • Søknad om rammetillatelse: 12 uker
 • Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest: 3 uker
 • Endring av tillatelse: 3 uker
 • Dispensasjon fra lov og plan og søknad om fravik fra tekniske forskrifter: 12 uker

Fristene gjelder fra søknaden er mottatt komplett i kommunen.

Dersom kommunen overskrider fristen på 12 uker, innebærer det som hovedregel at det totale byggesaksgebyret reduseres med 25 % for hver påbegynte uke fristen er overskredet. Dette gjelder for alle saker med 12 ukers saksbehandlingsfrist.

Saksbehandlingsfristen løper ikke i den tiden søknaden ligger til uttalelse hos statlige og regionale myndigheter. Kommunen har også anledning til å forlenge fristen dersom saken er særlig komplisert, krever ekstra politisk behandling eller der undersøkelser på barmark er nødvendig.

Søknader om igangsettingstillatelse skal behandles av kommunen innen 3 uker. Tiltaket kan igangsettes dersom kommunen ikke har avgjort søknaden innen fristens utløp.

Ferdigattest

Et søknadspliktig tiltak må avsluttes med en ferdigattest. Hvis det gjenstår mindre vesentlig arbeid kan du søke om midlertidig brukstillatelse. Byggverk må ikke tas i bruk før det er gitt midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest.

Slik søker du

Søknaden om ferdigattest må sendes inn av den som har søkt om byggetillatelse senest 3 uker før planlagt ferdigstillelse.

Søknad om ferdigattest

Søknad om midlertidig brukstillatelse

Tiltak eldre enn 1998

Ferdigattest utstedes ikke for tiltak det er søkt om før 1. januar 1998.

For tiltak der søknad om byggetillatelse ble sendt kommunen i perioden fra og med 1. januar 1998 til og med 30. juni 2010, og det er gitt midlertidig brukstillatelse, skal kommunen utstede ferdigattest når det enten:

 • ikke gjenstod alvorlige forhold etter gitt midlertidig brukstillatelse, og foretak med ansvarsrett for relevant fagområde vurderer og avgir erklæring om at de gjenstående forholdene er utført i samsvar med byggetillatelsen, eller
 • kun gjenstod forhold av mindre betydning etter gitt midlertidig brukstillatelse, og eier eller tiltakshaver har gitt erklæring om at arbeidene er utført i samsvar med byggetillatelsen.

Der det søkes om ferdigattest etter kulepunkt 2, avgjør kommunen om gjenstående arbeider er av en slik art at bestemmelsen kan brukes.

Kan jeg søke om å være selvbygger av enebolig eller fritidsbolig?

Du kan selv søke om å stå ansvarlig for byggearbeider på egen enebolig eller fritidseiendom. Byggearbeidet må være av liten kompleksitet og vanskelighetsgrad (tiltaksklasse 1) og gjelde funksjonene ansvarlig søker, prosjekterende og utførende.

I søknaden om byggetillatelse må du sannsynliggjøre at arbeidene vil bli utført i samsvar med plan- og bygningsloven, byggesaksforskriften, byggteknisk forskrift og gjeldende planer for byggeområdet. For å sannsynliggjøre dette, kan det for fagområder som du selv ikke behersker, vises til at disse settes bort til andre, for eksempel et foretak.

Du kan lese mer om vilkår og begrensninger for å kunne få ansvar som selvbygger på Direktoratet for byggkvalitet sine sider:

Byggesaksforskriften SAK10 med veiledning, § 6-8 Selvbygger.

Veileder