Luftkvalitet

Luftkvalitet

Lufta i Halden er som oftest fri for støv og er lite forurenset. Likevel kan det om vinteren og våren til tider være høy luftforurensning.Lufta i Halden er som oftest fri for støv og er lite forurenset. Likevel kan det om vinteren og våren til tider være høy luftforurensning.

Hva påvirker luftkvaliteten?

Veitrafikk med utslipp av eksos og asfaltstøv fra piggdekk utgjør en hovedkilde til lokal luftforurensning. Det er i hovedsak svevestøv (PM10 og PM2,5) og nitrogendioksid (NO2). 

Klikk for stort bilde Foto Henrik D. Meyer I tillegg bidrar vedfyring og industri samt langtransportert forurensning. Været vil også være med å påvirke luftkvaliteten, da svevestøv vil virvles opp av vind og trafikk i tørrvær, mens nedbør vil hindre oppvirvling. Spesielle værforhold som temperaturinversjon, vil også kunne føre til høy luftforurensning. 

Måling av luftkvaliteten i Halden

Halden kommune overvåket tidligere lokal luftkvalitet via en målestasjon plassert langs Fv. 22 på Vaterland. Det ble målt svevestøv i to fraksjoner (PM10 og PM2,5). Etter 1,5 års måling viste resultatene at Halden kommune tilfredsstiller kravene til luftkvalitet som stilles i forurensningsforskriften, og at det derfor ikke var behov for videre måling. 

Varsling av luftkvalitet

Selv om det ikke gjøres målinger i Halden lenger, kan det i perioder likevel oppleves forurenset luft i sentrumsområdene. Slike episoder er ofte avhengig av været, og basert på blant annet værvarsling fra Meteorologisk institutt er det utarbeidet en varslingstjeneste for luftkvalitet. 

Varslet luftkvalitet for Halden og alle andre steder i Norge. 

På nettsiden over kan man i tillegg til å se forventet luftkvalitet 48 timer framover i tid, også få detaljerte helseråd for utsatte grupper i befolkningen. Astmatikere, folk med luftveisplager, hjerte- og karsykdommer, eldre, gravide og barn er grupper som kan være spesielt utsatt, og som bør følge med på varslet. 

Varslingen er også knyttet sammen med de nye nettsidene til yr.no. Her vises nå en enkel sammenstilling av forventet luftforurensning der man er. Du finner luftforurensing nederst på YR-siden det lenkes til over.

Hva er dårlig luft?

Forurensningsforskriften kapittel 7 setter grenseverdier for luftkvalitet. Folkehelseinstituttet og Miljødirektoratet har også utarbeidet luftkvalitetskriterier som tar hensyn til uønskede helseeffekter. Kriteriene er satt så lavt at de aller fleste er beskyttet mot skadelige effekter hvis de overholdes, og tilsvarer grønn varslingsklasse i tabellen nedenfor. I tillegg har vi i Norge satt oss nasjonale mål som er et nasjonalt ambisjonsnivå for fremtidig luftkvalitet. 

Forebygging av luftforurensning

​Vi kan alle bidra til å minske utslipp av luftforurensning. Noen tiltak er:

  • Kjør med piggfrie dekk
  • Reis kollektivt eller kjør sammen med noen
  • Benytt utslippsfire transportmidler som sykkel eller el-bil
  • Riktig fyring med god trekk i peis og vedovn
  • Bytt ut en gammel vedovn med en ny, rentbrennende ovn
  • Dersom det er mulig, benytt alternative oppvarmingskilder istedenfor vedfyring på dager med høy luftforurensning

I tillegg kommer kommunale, statlige og fylkeskommunale tiltak slik som gatefeiing og salting med magnesiumklorid (binder veistøv), og mer langsiktige tiltak som tilrettelegging for bedre tilgang til kollektivtransport og gang- og sykkelstier.  

​Vil du vite mer om lokal luftkvalitet?