Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Avløser ordningene i jordbruket

Avløser ordningene i jordbruket

Avløserordningene er en del av velferdsordningene i landbruket.

Når kan du søke om tilskudd til avløsning?

Du kan søke om tilskudd til avløsning ved blant annet

  • Ferieavvikling
  • Sykdom
  • Svangerskap/fødsel/adopsjon
  • Følge av sykt barn til behandling
  • Dødsfall i nær familie

Hva skal tilskuddet dekke?

Tilskuddet skal dekke utgifter til lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift og avgiftspliktig kjøregodtgjørelse til avløseren.

Kriterier

Avløseren må være minst 15 år og kan ikke ha inntekt fra gårdsbruket eller være ektefelle/samboer til en som har inntekt fra gårdsbruket. Foretaket driver vanlig jordbruksproduksjon, er registrert i Enhetsregisteret, er registrert som merverdiavgiftspliktig og kan levere årsoppgave som landbruksforetak. Dersom det har blitt utbetalt tilskudd for avløsing av personen i til sammen 365 dager i løpet av de siste tre åra har en ikke lenger rett til tilskudd. Når det har gått 26 sammenhengende uker uten utbetaling av tilskudd begynner tellinga av tilskuddsdager på nytt.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er et år etter siste dag i perioden du søker tilskudd for.

Søknadsskjema

Skjema for avløsertilskudd ferie og fritid er det samme som det ordinære søknadskjemaet om produksjonstilskudd. Statens landbruksforvaltning har gjort denne elektroniske tjenesten tilgjengelig i Altinn.

Søknadsskjema avløserordning

Det er eget skjema for avløsertilskudd ved sykdom.

Søknadsskjema ved sykdom

Les mer på Landbruksdirektoratet sine nettsider.

Søknadsbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper. Se søknadsskjemaet når det gjelder tidspunktet og retningslinjene for utbetaling av tilskuddet. Ta eventuelt kontakt med kommunen.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.