Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Regionale miljøtiltak i jordbruket

Regionale miljøtiltak i jordbruket

For Østfold er det utarbeidet tilskuddordning for miljøtiltak i jordbruket gjennom Regionalt Miljøprogram (RMP). Jordbruksforetak kan søke om regionale miljøtilskudd via kommunen.

Ordningen omfatter følgende miljøformål i landbruket:

  • avrenning til vassdrag
  • kulturlandskap og kulturminner
  • friluftsliv
  • biologisk mangfold

Regionale miljøtiltak i jordbruket ble innført med virkning fra 2005. De regionale miljøprogrammene med tilliggende tilskuddsordninger, skal gi en målretting av miljøinnsatsen i jordbruket utover det som er mulig i nasjonale ordninger. Tilskuddene betales ut direkte til bønder som oppfyller vilkårene for de ulike ordningene. hovedvekten av midlene utbetales per areal eller per beitedyr.​

Østfold er et av de fylkene i landet som har høyest oppslutning om det regionale miljøprogrammet. I 2010 deltok 70 % av Østfolds bønder og gjennomførte viktige miljøtiltak for å forbedre vannkvaliteten i vassdragene våre, og for å ta vare på viktige kvaliteter i kulturlandskapet.

Miljøprogrammet inneholder tilskudd til frivillige tiltak som skal tilpasses utfordringene og potensialet på den enkelte gård. I Østfold er det også foretatt regionale miljøkrav der det stilles krav om å gjennomføre miljøtiltak for produksjonsarealene. Dette er viktige tiltak for å bedre vannkvaliteten i vassdragene.

Som et tiltak for bedre vannkvalitet og redusert avrenning av jordpartikler og næringsstoffer gis det tilskudd til bl.a. å ikke høstpløye.