Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Skogfond

Skogfond

Skogfond er en pliktig avsetning der hensikten er å sikre finansiering av et bærekraftig skogbruk på eiendommen.​

Skogfond skal gi skogeier et bedre grunnlag for langsiktige investeringer, samtidig sikre viktige miljøverdier i den skogen som virket kommer fra, eller i annen skog som skogeieren har.

Bruk av skogfond er hjemlet i Skogloven, og består av midler som skogeier plikter å sette av ved salg av tømmer og biobrensel. Hver skogeiendom har en egen fondskonto, og skogfondsmidlene er knyttet til skogeiendommen.

Skogfond kan bukes til:

  •  Skogkulturtiltak, som planting og ungskogpleie
  • Nybygging og ombygging av skogsveger, samt ombygging av velteplasser
  • Vedlikehold av skogsbilveger og velteplasser
  • Miljøtiltak, som pleie av kantsoner i skog   
  • Skogbruksplanlegging   
  • Bioenergianlegg og -utstyr for varmeleveranse   
  • Forsikring av skog   
  • Kursavgift og kursmateriell for kurs knyttet til skogens drift   
  • Oppmerking av eiendomsgrenser

Skattefordel

Delen av tømmerinntekten som avsettes til skogfond blir ikke tatt til inntekt og ikke beskattet. Skattefordelen oppstår mår pengene tas ut igjen av fondet. Dette fordi en andel av dette uttaket er skattefritt når pengene brukes til formål med skattefordel.

Her finner du mer informasjon om skogfond