Støtteordning til tiltak i ulvesonen

Støtteordning til tiltak i ulvesonen

Halden kommune har fått tildelt ca. 1 million kroner fra Miljødirektoratets støtteordning til kommuner med ulverevir 2020/2021. Privatpersoner, næringsdrivende og organisasjoner kan søke om støtte.

Bakgrunnen for ordningen er Stortingets ønske om å etablere en økonomisk ordning for tap av eventuelle rettigheter eller belastninger innenfor ulvesonen.

Konkrete tiltak i lokalsamfunnet som kommer innbyggerne direkte til gode og virker positivt anses som konfliktdempende og er i kjerneområdet av bestemmelsen.  

 

Kommunen prioriterer følgende tiltak: 

 • Tilskudd til belysning langs skolevei: 100 %
 • Informasjons- og aktivitetstiltak rettet mot barn og unge: 100 %
 • Inngjerding av tun og ekstra belysning rundt bolighus innenfor eller i tilknytning til ulvereviret: 80 %. Til inngjerding, settes satsen til 200 kr pr meter. 
 • Ekstra beskyttelse av hunder, -elektriske vester, sikring på hundegårder innenfor eller i tilknytning til ulvereviret: 80 %. Søker må bo i Halden kommune og det gis ikke støtte til fritidseiendommer.
 • Utgifter til ekstra tilsyn med husdyr på beite: 100 %
 • Merking av dyr på beite – sender og sporingsutstyr og årsavgifter: 80 %
 • Rydding langs turstier: 100 %
 • Konfliktdempende tiltak i tilknytning til ulvereviret: 100 %
 • Tap av jakt- og andre utmarksinntekter innenfor ulvereviret. Nedgang av i inntekter må dokumenteres: 100 %
 • Utprøving av nye gjerdetyper til produksjonsdyr: 65 %.
 • Tilskudd til eksisterende gjerdetyper, etter Fylkesmannens satser i de tilfellene midlene til Fylkesmannens er oppbrukt. 

 

Tilskuddssats blir beregnet på dokumenterte utgifter og tiltaket må være forhåndsgodkjent av kommunen. Kommunen kan sette egne vilkår og frist for gjennomføringen av tiltaket.

Det settes ingen søknadsfrist – søknadene behandles fortløpende. 

 

Søknader kan sendes til postmottak@halden.kommune.no

Ved post: Halden kommune, Postboks 150, 1751 Halden

 

Ved spørsmål ta kontakt med miljø og landbruksavdelingen.

 

Les strategidokumentet for fordeling av ordningen konfliktdempende tiltak i ulvesonen: Strategi (PDF, 665 kB)