Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Avløp

Avløp

Boliger og virksomheter skal være tilknyttet det offentlige avløpssystemet ved privat stikkledning til hovedledning.

Kommunen kan kreve at private stikkledninger skal rehabiliteres for å hindre forurensning. Kommunen etablerer, drifter og vedlikeholder offentlige avløpsanlegg (avløpsnett, avløpsanlegg og utslippsanordning). Anlegget skal forebygge forurensning av miljøet og hindre oversvømmelser. Med avløpsvann menes vann fra boliger og næringsliv, det vil si både sanitært og industrielt avløpsvann, og overvann/drensvann.

Kriterier

Boliger og virksomheter må være tilknyttet eller skal tilknyttes det offentlige avløpssystemet ved privat stikkledning til hovedledning. Eventuelle krav til slike tilknytninger avgjøres normalt gjennom reguleringsplan, ved søknad om byggetillatelse eller rørleggermeldinger. Kommunen kan gjennom enkeltvedtak kreve rehabilitering av private stikkledninger for å hindre forurensning.

Pris for tjenesten

Prisen for tilknytning og bruk av det offentlige avløpsnettet fastsettes av kommunestyret.

Priser på kommunale tjenester i Halden (PDF, 233 kB)

Samarbeidspartnere

Kommunen har ansvar for utslipp fra det offentlige avløpsanlegget og rapporterer utslippsdata til fylkesmannen eller til kommunen avhengig av hvem som er forurensningsmyndighet. Utslippsdataene viser blant annet om avløpsrenseanlegget overholder rensekravene.

Pålegg om tilknytning eller rehabilitering av stikkledning

Får du pålegg om tilknytning eller rehabilitering av privat stikkledning, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Lovhenvisninger

Plan- og bygningsloven: Plikten til å være tilknyttet offentlig avløpssystem § 27-2.

Forurensningsloven: § 22 om krav om rehabilitering av private stikkledninger for å hindre forurensning.