Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Gatelys langs privat vei

Gatelys langs privat vei

Halden kommune har tidligere bekostet de årlige utgiftene til gatelys langs en rekke private veier. Denne ordningen har nå opphørt.

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø fattet vedtak den 26.02.2019 om at drift av gatelysanlegg langs private veier skulle avsluttes.  Det betyr at det ikke blir satt inn nye lyspærer, byttet ut stolper eller utført annet vedlikehold på disse anleggene på kommunens bekostning.

Unntatt fra denne beslutningen er de tilfellene der den private veien har stor allmenn interesse, slik som for eksempel Høiåsveien (fra Asakveien og opp mot Høiås). Dersom du kjenner til veier med lyspunkter som du mener oppfyller dette kriteriet, og som derfor fremdeles bør bekostes av kommunen, kan du sende en e-post med begrunnelse til postmottak@halden.kommune.no. Kommunen vil gjennomgå og vurdere henvendelsen før det avgjøres om kommunen skal ta ansvar for videre drift.

Veilag og veieiere kan overta lysanlegget om de ønsker. Dersom eier av veien ikke ønsker å overta ansvaret vil lysanlegget blir demontert for kommunens regning.


Når slukker lysene:

Halden kommune vil ikke fjerne lys eller koble fra lysanlegg tilkoblet det kommunale nettet før i 2021. Kommunen vil imidlertid ikke skifte pærer, gjennomføre feilrettinger eller skifte ut lyktestolper i perioden frem til utkobling.