Vann og avløp - Næridsrød

Vann og avløp - Næridsrød

Halden kommune skal oppgradere vann- og avløpsledninger i Næridsrødveien. Arbeidet i Næridsrødveien starter i slutten av mars 2023. 

Halden kommune jobber kontinuerlig med å oppgradere vann- og avløpsnettet i Halden. I dette prosjektet er det tre gater på Næridsrød/Gimle som skal oppgraderes. Både Fjellknattveien, Toppveien og Næridsrødveien vil etter hvert bli oppgradert som del av dette VA-prosjektet, men først ut er Næridsrødveien.

To faser

Dette VA-prosjektet skal utføres av kommunens egne ansatte, og prosjektet deles i to faser. 

Fase 1: Næridsrødveien

Arbeidet i Næridsrødveien starter i slutten av mars 2023 og er planlagt å bli ferdig i slutten av august. Traseen som skal graves er i hovedsak midt i veien. Det skal graves i Næridsrødveien inkludert deler av stikkveier ned mot dalføret bak rekkehusene. I tillegg må det graves noe på private gressplener og gårdsplasser på siden av Asakveien vis a vis butikken på Næridsrød. Selve Asakveien vil ikke bli berørt. Det planlegges å bygge opp veien på nytt i hele dens bredde, når VA-ledningene er lagt i bakken og grøften er fylt igjen. Se kart lenger ned på siden.

Fase 2: Fjellknattveien og Toppveien

Arbeidet i Fjellknattveien og Toppveien er organisert som del av det samme prosjektet, men som en fase 2. Det betyr at arbeidet i disse to veiene starter senere, men det er foreløpig ikke bestemt når fase 2 vil starte. 

Trafikk

Deler av veien vil bli stengt, men hvor den er stengt vil variere etter hvert som arbeidet går fremover. Halden kommune vil forsøke å legge til rette for best mulig fremkommelighet, men beboere og andre som ferdes i området må være innstilt på at kjøremønster og parkering vil være annerledes enn vanlig i anleggsperioden. Omkjøring vil bli skiltet. Vær oppmerksom på at skilting og kjøremønster vil bli endret etter hvert som anleggsarbeidet flytter seg.  

Som del av arbeidet i fase 1 er autovern mellom Næridsrødveien og Blokkveien fjernet for å åpne for alternativ innkjøring til Næridsrødveien. 

Hva skal gjøres? 

Før anleggsarbeidet startet gikk regnvann fra hustak og annet drensvann inn i det samme røret som frakter kloakk til renseanlegget. Ettersom det ikke er nødvendig å rense regnvann gjør dagens gamle rør at det går unødvendig mye vann til renseanlegget. Når vi oppgraderer avløpsnettet til dagens standard vil det som må til renseanlegget – kloakken - gå i et rør, mens det som kan gå ut i naturen urenset – regnvann - vil gå i et annet rør.  

Det vil bli lagt nye vannrør samtidig. Samtidig som hovedledningene legges i gaten må det legges stikkledninger fra gaten og til de ulike eiendomsgrensene. Det legges også trekkerør i grunnen for å sikre senere behov. I tillegg vil alle veier og fortau innenfor anleggsområdet bli oppgradert. 

For å få til dette må det graves i den delen av gata som er en del av prosjektet. Arbeidet kan medføre at vi må stenge vannet i kortere perioder som vi ikke har mulighet til å få varslet på forhånd. 

Hvorfor? 

Effekten av dette arbeidet er at det blir mindre belastning på renseanlegget, noe som er bra for miljøet. Samtidig er det økonomisk og driftsmessig fornuftig. I tillegg vil denne endringen minske mulighetene for tilbakeslag av kloakk i private kjellere. Med nye vannrør vil også drikkevannet bli bedre og leveransen av vann vil bli mer stabil. Det vil føre til færre vannlekkasjer. 

Dette arbeidet er en del av Halden kommunes omfattende innsats for å oppgradere vann- og avløpsnettet i kommunen.

Kart 

Dette kartet viser hele anleggsområdet i fase 1:

Kart som viser Næridsrødveien - Klikk for stort bildeAnleggskart for VA-prosjekt i Næridsrødveien. Røde markeringer viser hvor det skal graves. Halden kommune

 

FAKTA:

Oppdragsgiver: Halden kommune

Entreprenør: Halden kommune, Kommunalteknikk

Kostnadsramme: ca. 6 millioner kroner for fase 1

Framdrift: 
31.03.2023 – oppstart fase 1
31.08.2023 – planlagt ferdigstillelse fase 1

Oppstart fase 2 er ikke bestemt. 
 

KONTAKTINFORMASJON:

Prosjektleder: Kawa Sadeq, Halden kommune
Epost: kawa.sadeq@halden.kommune.no 
Telefon: 95819957

Anleggsleder: Rune Adolfsen
Epost: rune.adolfsen@halden.kommune.no
Telefon: 90615736

Se andre anleggsprosjekter i Halden kommune