Prosjekter i skolen

Prosjekter i skolen

Halden kommune har gjennomført et stort digitalt løft i Haldenskolen. For å ha en skole som møter den tiden vi lever i, er det avgjørende at både elever og ansatte har tilgang på moderne verktøy.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

For å få en likeverdig skole, er det også smart å ha like verktøy. I Halden kommune har det vært store forskjeller mellom skolene når det gjelder hva slags bøker som benyttes, hvordan undervisning drives og tilgang på IT-utstyr.
Grunnskolene i Halden har med denne bakgrunn kartlagt egen skole med hensyn på digital kompetanse, fysiske forutsetninger og motivasjon

Nytt utstyr til alle lærere

Alle fast ansatte lærere i Halden kommunes barneskoler og ungdomsskoler har de siste 2 årene fått egen bærbar datamaskin. Det er en stor fordel både for lærerne og IT-avdelingen som drifter systemene at alle har lik PC. De fleste lærere har tidligere hatt svært gammelt utstyr som har vært krevende både å benytte og drifte.
I tillegg ble det kjøpt inn mye nytt AV-utstyr slik at alle klasserom har minst en prosjektor.

Nytt utstyr til mange elever

Alle elever har i løpet av 2019 fått sin egen datamaskin eller nettbrett. Utstyret har blitt innfaset over 3 år både på grunn av kostnader og kompetanse. Vi startet høsten 2017 med dette:

  • 1. trinn: Alle elever som begynte i 1. klasse fikk utlevert en personlige Ipad som skal benyttes til og med 3. klasse.
  • 4. og 5. trinn: Alle elever på 4. og 5. trinn fikk utlevert en personlig datamaskin. Dette er en bærbar PC med nettbrettfunksjon/touchskjerm som skal benyttes til og med 7. klasse.
  • 8. trinn: Alle elever på 8. trinn fikk utlevert en personlig datamaskin. Dette er en bærbar PC med nettbrettfunksjon/touchskjerm som skal benyttes alle år på ungdomsskolen.
     

Gjennomføring av prosjektet

For å sikre at digitale læremidler blir driver for vedvarende læring valgte kommunen å involvere politikere, lærere, elever, foresatte og skoleledere slik at de har felles forståelse for hva digital læring innebærer og nødvendigheten av at Haldenskolene endres i digital retning. Å anskaffe maskinvare er en ting, men å sikre eierskap og motivasjon hos de som skal ta dem i bruk er nødvendig for å kunne utvikle nye arbeidsformer.

Når vi skulle endre undervisningen i skolene var vi opptatt av at skolene selv måtte være de viktigste drivere i denne prosessen. Det er blitt avholdt samlinger og workshops hvor skolene ble veiledet og motivert. På hver samling deltok en representant fra innovasjonsselskapet Innoco som inspirator og mentor. Vi var opptatt av at skolene i Halden skal være mest mulig homogene når det gjelder mål, undervisningsform og undervisningsverktøy, men den enkelte skole skal selv kunne styre hvordan dette best implementeres på egen skole.

Poio

Kommunen inngikk et pilotsamarbeid med applikasjonsleverandøren Poio, som leverer et spill som lærer elever bokstaver og å lese. I alle 1. klasser blir dette spillet nå benyttet som primærverktøy for leseopplæring.
Kommunen inngikk også et samarbeid med Høgskolen i Østfold når det gjelder utvikling av den «Digitale Haldenskolen». Forskningsavdelingen på Høgskolen skal forske på effekten Poio har på leseferdighetene fremfor tradisjonell opplæring. I tillegg vil de undersøke i hvilken grad elever får økt motivasjon og kompetanseheving når undervisning endres i digital retning. Lærerutdanningen på Høgskolen benytter dessuten Haldenskolene som arena for å utdanne lærerstudenter med hensyn på digital undervisning. Høgskolen har fått prosjektmidler til dette arbeidet gjennom prosjektet DigiLu. Høgskolen vil også bidra med hjelp med hensyn på hvilke digitale ferdigheter kreves for å gi god nok digital undervisning og hvordan vi kan tilstrebe at denne kompetansen kommer på plass. Målsettingen er å finne frem til hvilke lærere som har behov for kompetanseheving og hvordan opplæringen bør utføres for disse lærerne.

Prosjektet har bidratt til at læreverk og undervisningsopplegg nå enklere kan benyttes på tvers av skolene. Generelle tilbakemeldinger tyder på at elever og foresatte er svært positive til at skolene er blitt mer digitale. Generelt er tilbakemedlinger at 1. klassingene har lært å lese langt tidligere enn foregående kull når de nå benytter lesespillet Poio til lese- og bokstavlæring.

Informasjon om prosjektet i media

Lokalavisen i Halden har laget en stor artikkel om det Digitale løftet i Haldenskolene. Artikkelen ble svært positivt vinklet med fokus på at elever satt musestille med øreklokker på Ipad for å spille lesespillet Poio. Dessuten har NRK omtalt prosjektet både i lokalradio og i et TV-innslag på snaut 3 minutter. NRK valgte også å fokusere på at elever nå kan lære å lese på en helt annen måte enn tidligere.