Avlastning og tidsbegrenset opphold, 5. etasje

Avlastning og tidsbegrenset opphold, 5. etasje

I Halden helsehus’ 5. etasje kan man søke opphold for avlastning eller et tidsbegrenset opphold. 

Krav til søker

 1. Må ha bosted i Halden kommune. 
 2. Innbyggeren må være over 18 år. 
 3. Innbyggeren eller dens pårørende må søke for å få opphold i 5.etasje. 
 4. Innbyggeren bor til vanlig i eget hjem (ikke sykehjem eller bemannet bolig).
 5. Dersom vedkommende mottar andre tjenester, er det viktig at de gir beskjed til disse om at vedkommende skal ha et opphold i 5.etasje (eks. hjemmesykepleie, dagsenter, fysioterapi).

Søk om helsetjenester

Hva er tidsbegrensede opphold?

Et tidsbegrenset opphold er rettet mot personer som har fått en vanskelig hjemmesituasjon, og som i en kortere periode har behov for hjelp og omsorg i trygge omgivelser, eller har et behov for å kartlegge uavklarte problemstillinger (funksjonsnivå, mestringsevne og døgnrytme).

Denne tjenesten er også rettet mot personer som trenger bistand til opptrening og aktivitet, for å kunne fortsette å bo hjemme, der det er mulig.

Hva er avlastningsopphold?

Et avlastningsopphold tildeles som et avlastningstiltak for pårørende som har krevende omsorgsoppgaver. Det vil si at pasienter som får hjelp hjemme, kan midlertidig få bo på helsehuset, slik at pårørende får avlastning. Avlastningsopphold er gratis.

Forvaltningsenheten mottar søknader og vurderer tildelingskriterier for opphold i 5. etasje. Det kan tildeles inntil 4 døgn fra mandag til fredag. Tjenesten kan også gis som rullerende opphold. For eksempel 3 døgn hver andre uke, eller 4 døgn hver fjerde uke, og videre.

Under et opphold i 5. etasje får innbyggeren en rekke muligheter

Dette inkluderer:

 • pleie og omsorg
 • måltider sammen med andre beboere – frokost, lunsj, middag og kveldsmat
 • oppfølging av ernæring og ernæringsstatus
 • sosialt samvær og hyggelig miljø
 • tilbud om å delta i forskjellige aktiviteter
 • tverrfaglig kompetanse ved vurdering
 • døgnkontinuerlig helsefaglig kompetanse mandag til fredag
 • helsetjenester med utgangspunkt i "hva er viktig for deg"

Forankret i helse omsorg og mestringsplanen 2022-2034

Etablering av en avdeling for tidsbegrenset opphold i 5. etasje ved Halden helsehus er med på å realisere mål og strategier i helse omsorg og mestringsplanen 2022-2034. Målet «om å mestre eget liv» og strategien for å forebygge funksjonsfall ved sykdom og alderdom kan knyttes til at pasient får tildelt tidsbegrenset opphold. Ved å bistå med opptrening og aktiviteter vil slike opphold bidra til at pasienter vil få muligheten til å bo hjemme så lenge det er mulig.

Et annet mål i mestringsplanen er «et aktivt liv - hele livet», og er mulig å nå gjennom å forebygge ensomhet, og gi en person muligheten til å delta i sosialt samvær med andre. Tilbudet vil også bidra til at pårørende som har krevende eller tyngende omsorgsoppgaver kan få regelmessig fritid.

Helsehus 5.etasje
Telefon 48 99 94 32