Helseavdelingen Halden fengsel

Helseavdelingen Halden fengsel

Vi yter helsetjeneste for innsatte i Halden fengsel.

Helsetjenesten til innsatte er lovregulert i Kommunehelsetjenesteloven. Innsatte i fengsel skal ha likeverdig helsetjenestetilbud som befolkningen forøvrig. Enkelte tjenester kan likevel være noe annerledes i et fengsel av sikkerhetsmessige hensyn.

 • Fengselshelsetjenesten skal gi de innsatte i Halden fengsel gode og forsvarlige helse- og omsorgstjenester. 
 • De innsatte skal ha tilgang til kvalifisert personell som har særlig kompetanse på forhold knyttet til de innsattes spesielle levekår, livssituasjon og helseproblemer og også ha kjennskap til kriminalomsorgens oppgaver i fengsel.
 • Fengselshelsetjenesten skal samhandle med helsepersonell i hjemkommunen eller med annet fengsel eller institusjon. 
 • Fengselshelsetjenesten skal sikre at innsatte får nødvendig helsehjelp ved løslatelse og/eller ved overføring til annet fengsel/institusjon.

Vi yter nødvendig helsehjelp og det innebærer: 

Forebyggende helsearbeid 

 • tilbud om individuell og generell informasjon om helse.
 • tilbud om vaksinering av innsatte som vurderes å være i en risikogruppe.

Helseundersøkelse, behandling og rehabilitering

 • Alle nyinnsatte får tilbud om innkomstsamtale med sykepleier.
 • Ved innkomst kan den innsatte be om helseundersøkelse.
 • Vi har bl.a. legekontor, laboratorium og undersøkelsesrom.
 • Vi har fysioterapeuter med tilrettelagt behandlingsrom.
 • Helseavdelingen er driftet av Halden kommune og legen henviser videre til spesialisthelsetjenesten ved behov (dvs. sykehus, psykiatriske institusjoner og andre behandlingsinstitusjoner). 
 • Vi samarbeider med andre instanser i fengselet, f.eks. når det gjelder Individuell Plan og planlegging av tiden etter løslatelse. 

Pleie og omsorg

 • Helseavdelingen yter tjenester etter vurdering av den enkelte innsattes behov og funksjonsnivå. 
 • Vi har støttesamtaler og oppfølging av innsatte med angst, lette depresjoner, administrering av medisiner ved ADHD og bistand ved rusrelatert psykiske lidelser. Ved andre psykiske lidelser, vurderes henvisning til spesialisthelsetjenesten.  

Halden fengsel tlf: 69 21 46 00