Kommunale akutte døgnplasser (KAD) og korttidsavdeling

Kommunale akutte døgnplasser (KAD) og korttidsavdeling

Avdelingen tar imot pasienter for et tidsbegrenset opphold, og gir tilbud til definerte pasientgrupper som trenger korttidsopphold før, istedenfor eller etter sykehusinnleggelse.

Avdelingen består av 11 korttidsplasser og 4 KAD senger (Kommunale Akutte Døgnplasser).

De fire KAD-plassene brukes til akutte innleggelser fra fastlegene, akuttmottaket og legevakten. På disse plassene tar vi imot pasienter hele døgnet.

De øvrige korttidssengene benyttes etter behov og vurderes av pasientkoordinator. Flertallet av pasienter overføres fra KAD eller sykehuset for videre behandling og oppfølgning.

Vi har ingen spesiell besøkstid.

KAD og korttidsavdelingen er en del av Enhet Helsehus, enhetsleder er Solfrid Ramdal.
Avdelingsleder for KAD- og korttidsavdelingen er Turid Nomèl, e-post: turid.nomel@halden.kommune.no

Turid Nomél
Avdelingsleder KAD og korttid
E-post
Telefon 90 02 52 07
Halden helsehus
Telefon 69 17 25 43