Eiendommer med kommunal takst

Eiendommer med kommunal takst

Fritidsboliger/hytter, næringseiendommer, våningshus på landbrukseiendommer, boliger nyere enn to år og ubebygde eiendommer blir taksert av kommunen. 

Innhold

For boligeiendommer flest benyttes boligverdien fra Skatteetaten som takstgrunnlag for eiendomsskatt.
Se egen info om boligtakst fra Skatteetaten

Eiendommer uten boligverdi fra Skatteetaten er utvendig besiktiget og taksert av kommunen. Dette gjelder de fleste fritidseiendommer/hytter, boliger (våningshus) på landbrukseiendommer, næringseiendommer, ubebygde tomter samt en del nybygde boliger (som først får boligverdi inntil to år etter ferdigattest), eiendommer eiet av AS, og også noen boligeiendommer hvor Skatteetaten mangler informasjon om p-rom m.m.

Boligverdiene justeres av Skatteetaten årlig basert på lokal prisutvikling i lokalt eiendomsprismarked registrert hos SSB, mens kommunalt fastsatte takster ligger fast i hele den tiårige takstperioden.

Retningslinjer for eiendomsskattetaksering

Melding om takst og skatt – skatteseddel

Du får tilsendt en egen skatteseddel som viser hvilken takst eiendommen din har, hvilken skatt i kroner og øre du skal betale, og hvordan denne er regnet ut. Skatteseddelen sendes årlig ut før 1. mars.

Du vil motta skatteseddel i din digitale postkasse eller på Altinn. Om du ikke åpner brevet i Altinn, vil du få skatteseddelen i posten.

Offentlig ettersyn

Takstene på eiendommene legges ut til offentlig ettersyn i tre uker fra 1. mars. Skattelistene er tilgjengelige i papirformat på Servicesenteret.

Klagefrist

Klagefrist er seks uker fra det tidspunktet skattelistene blir lagt ut til offentlig ettersyn. Mer informasjon om hvordan du klager, finner du nederst på denne sida.

Eiendommer med kommunal takst

Taksten på eiendommen gjelder til neste alminnelige taksering (omtaksering). Vanligvis skjer dette etter ti år. Det er sakkyndig nemnd som fastsetter takstene. Grunnlaget er utvendig befaring av alle eiendommer, samt vedtatte retningslinjer for eiendomsskattetaksering.

Taksten er i hovedsak basert på fakta om eiendommen din fra matrikkel, og kommunens utvendige besiktelse og oppmåling hvor ulike bygningstyper og arealer er gitt ulike priser. Det er gjort en skjønnsmessig vurdering av bygningenes tilstand, standard og kvalitet, og om eiendommen har innlagt strøm, vann og avløp og veiadkomst.

Konkret tomtebeliggenhet som utsikt, solforhold eller støy er ikke vurdert, men blir sjablongmessig gitt betydning for taksten gjennom en geografisk inndeling av kommunen i to prissonekart – ett for boliger og et for fritidseiendommer.

Takst og beregning av eiendomsskatt

Eiendomsskattetaksten skal ifølge loven gjenspeile eiendommens objektive markedsverdi i dag - den verdi man antar at en kjøper er villig til å betale for eiendommen ved ordinært salg. Markedsverdiregelen gjelder både for boligtakster med Skatteetatens boligverdi/formuesgrunnlag og for eiendommer som får kommunal takst.

Retningslinjer for den kommunale eiendomsskattetakseringen

Sakkyndig nemnd i Halden kommune har utarbeidet regler for takseringsarbeidet:
«Retningslinjer for eiendomsskattetaksering» i henhold til lov om eiendomsskatt, datert 23.02.2021.

Retningslinjene skal gjelde i hele den kommende tiårs takseringsperioden, og vil også danne grunnlag for omtaksering av eiendommer som pga. faktiske endringer får ny eller endret takst i tiårsperioden.

Reduksjon av skattenivå

Alle bolig- og fritidseiendommer får etter lovendring vedtatt av Stortinget en reduksjon på 30 prosent av taksten, uavhengig av om det brukes boligverdi fra Skatteetaten eller kommunal takst som grunnlag. Taksten reduseres derfor med det før skatten beregnes.

Bunnfradrag

Et eventuelt bunnfradrag for selvstendige boenheter bestemmes årlig av kommunestyret. Halden kommunestyre har vedtatt 500 000 kr i bunnfradrag per godkjent boenhet i 2021, og dette kronebeløpet trekkes også i fra takstbeløpet redusert med 30 prosent, jfr. ovenfor.

Oversikt over antall godkjente selvstendige boenheter, jfr. eiendomsskattelovens § 11 annet ledd, for din eiendom er hentet fra matrikkelen, og det kan være registrert feil antall boenheter på din eiendom. Du må derfor kontrollere det i skatteseddel. Kommunens bygnings- og oppmålingsmyndighet avgjør spørsmål om antall godkjente selvstendige boenheter på en eiendom.

Utskrevet eiendomsskatt

Takstbeløpet deretter er grunnlag for eiendomsskatten. Skattesatser for boliger og fritidsboliger beregnes i promiller fra 1-4 av denne taksten. For næring 1-7 promille.

Promillesatsene kommunestyret i Halden har vedtatt er:

  • Bolig/fritidseiendommer: 3 promille av taksten
  • Øvrige eiendommer eks. næring: 7 promille av taksten

Eiendommer med flere eiere

Skatteseddel og detaljert melding om takst og skatt sendes til én eierrepresentant (hjemmelshaver). For eiendommer med flere eiere, er det viktig at eierrepresentanten orienterer de andre om taksten og skatteberegningen. Gi skriftlig beskjed til kommunens eiendomsskattekontor hvis en annen av hjemmelshaverne ønskes oppført som eierrepresentant og regningsmottaker.

En eiendom – én faktura

Halden kommune sender som hovedregel én faktura per eiendom. Unntak kan være eiendommer med både bolig- og næringsformål. Faktura vil som hovedregel bli sendt til hjemmelshaver.

Fritak for eiendomsskatt

Kommunestyret kan gi eiendommer og bygninger fritak for eiendomsskatt for 2021 på bakgrunn av Eiendomsskattelovens § 7 etter søknad om det.

Fakturering

  • Du får faktura på eiendomsskatt fire ganger i året, med forfall i mars, mai, september og november.
  • Eiendomsskatten faktureres sammen med kommunale avgifter.
  • Årlig eiendomsskatt under kr 300 faktureres ikke.

Betaling

Du må betale fakturaen selv om du har klaget på taksten/skatten. Hvis du får medhold i klagen, vil kommunen betale tilbake det du har betalt for mye, pluss renter.

Klage

Hvis du mener eiendomsskattetaksten er feil, kan du klage på taksten. Klagen må være skriftlig.

Påstandene i klagen må dokumenteres så godt som mulig. Hvis du klager på faktafeil, bør det som utgangspunkt fremlegges godkjente og målsatte tegninger, takstrapport fra eiendomsmegler, godkjent takstmann eller lignende.

Hvis du klager på utøvelsen av skjønnet, som vurderingsfaktorene indre og ytre, ber vi deg om å konkretisere hva du klager over og begrunne det så godt du kan.

Saksbehandling

Samtlige klager som er framsatt innen fristen behandles på nytt av sakkyndig nemnd. Hvis klagen blir tatt til følge, endres taksten. Hvis ikke, går klagen automatisk videre til klagenemnd. Klagenemnda kan prøve alle sider av taksten, og kan også endre taksten til skatteyters ugunst.

Viktige punkt i en klage:

En klage skal være skriftlig og skal inneholde følgende informasjon:

  • Eiendomsskatt
  • Din kontaktinformasjon med navn, telefonnummer og e-postadresse
  • Merk klagen tydelig med gårds- og bruksnummer og adresse. Eventuelt også feste- og seksjonsnummer.

Har du spørsmål?

Kontaktinformasjon til Halden kommune: