Medvirkning og innbyggerforslag

Medvirkning og innbyggerforslag

Medvirkning og Innbyggerforslag dreier seg om vanlige innbyggeres mulighet til å være med og påvirke i de politiske beslutningsprosessene i Halden kommune. 

Viktigst av alt er selvsagt at vi alle deltar i kommunestyrevalget hvert 4. år.  Men aktivt samarbeid med borgerne er en målsetning også mellom valgene - både i planprosesser og i andre viktige saker.

Medvirkning

Medvirkning er en viktig grunnstein for at lokaldemokratiet vårt skal fungere.  Medvirkning dreier seg om at alle innbyggere skal ha muligheten til å være aktive i arbeidet som alltid pågår for å gjøre Halden til en enda bedre kommune å bo og leve i.  Medvirkning kan foregå på alle nivåer i prosessen som må til for å skape utvikling eller forandring i lokalmiljøet:

 • Kunnskap - hva er fakta, hva vet jeg om forholdene jeg er opptatt av?
 • Meninger - hva tenker jeg (eller den gruppen jeg representerer) om dette?  
 • Handlinger - hva må gjøres for å skape forbedring?
 • Beslutninger - hvem kan ta beslutninger om dette og hvordan kan jeg (eller min gruppe) bidra?

Medvirkningsorganer

Tre av de politiske utvalgene kalles "medvirkningsorganer" og har spesielt ansvar for å representere ulike grupper av innbyggere når det skal tas beslutninger. 

Medvirkningsorganer står det om i kommuneloven § 5-12 med tilhørende forskrift

De tre utvalgene skal behandle saker de får fra administrasjonen, men også saker som de selv ønsker å ta opp.  På den måten kan de fungere som kanal for spørsmål som vanlige innbyggere er opptatt av.

De tre medvirkningsorganene er:

 • Halden eldreråd
 • Råd for personer med funksjonsnedsettelse 
 • Halden ungdomsråd

I tillegg har vi i Halden et Utvalg for likestilling og inkludering, med tilsvarende funksjon som rådene når det gjelder medvirkning.

Ordningen med innbyggerforslag gir innbyggerne i en kommune eller et fylke mulighet til å sette saker på den politiske dagsordenen.

Innbyggerforslag

Minsak.no er utviklet i regi av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Målet er at du lettere skal kunne foreslå saker for din kommune eller fylkeskommune. Dette er en rett du har, som er lovfestet i kommuneloven.

Les mer om hvordan du foreslår saker til politisk behandling

Reglene for innbyggerforslag er bestemt i kommuneloven § 12-1.

Slik foreslår du en sak for politikerne:

 1. Gå inn på nettsiden https://minsak.no/
 2. Her kan du foreslår saker som du mener at vil gjøre din kommune bedre.
 3. Deretter må du samle underskrifter. Dette gjøres elektronisk på nettsiden.
 4. Når du har samlet 300 underskrifter, kan du sende saken til din kommune via nettsiden

Legg inn et forslag på minsak.no/Halden