Feil på Innsynsløsningen

For tiden er det ikke mulig å søke på dokumenter som er eldre enn fra 1.1.22 på grunn av tekniske problemer hos leverandør. Vi jobber med å få løst problemet.
Du kan be om innsyn i en sak om du benytter dette skjemaet

Vann og avløp - Hovsveien

Vann og avløp - Hovsveien

Halden kommune skal oppgradere vann- og avløpsledninger i Hovsveien. Derfor vil Hovsveien bli lysregulert og det vil bli trafikale utfordringer mens dette prosjektet pågår gjennom store deler av 2022. 

Halden kommune jobber kontinuerlig med å oppgradere vann- og avløpsnettet i Halden. I dette prosjektet er det deler av Hovsveien som skal få nye vann- og avløpsledninger. Anleggsområdet er i og langs Hovsveien fra Brigadeveien forbi Os skole/Folkvang og nesten fram til Vekterveien. Se kart lenger ned på siden.

Dette prosjektet starter i uke 3. Arbeidet vil foregå i etapper slik at det vil bli noen pauser i anleggsarbeidet. Prosjektet skal være ferdig ved utgangen av oktober 2022. 

Trafikk

Beboere og andre som ferdes i området, må dessverre være innstilt på at dette anleggsarbeidet vil gi noen trafikale utfordringer. Kjørefeltet blir innsnevret som følge av anleggsarbeidet, så trafikken kan ikke gå som normalt i begge retninger samtidig. For å kunne ha Hovsveien åpen for trafikk mens arbeidet pågår, vil det derfor bli lysregulering. Kjørende vil måtte vente på grønt lys, så vi anbefaler trafikantene å beregne mer tid enn normalt ved kjøring på Hovsveien mens dette arbeidet pågår. Vær oppmerksom på at skilting og kjøremønster vil bli endret etter hvert som anleggsarbeidet flytter seg langs Hovsveien.

Gående og syklende anbefales å ikke bruke Hovsveien i anleggsområdet. Det er et bedre alternativ å bruke Vekterveien/Grenaderveien for gående og syklende. Dette vil bli skiltet. Se også blå markering på kartet under. 

Det vil bli etablert riggplass på en privat eiendom langs Hovsveien. 

Hva skal gjøres? 

Før anleggsarbeidet startet gikk regnvann fra hustak og annet drensvann inn i det samme røret som frakter kloakk til renseanlegget. Ettersom det ikke er nødvendig å rense regnvann gjør dagens gamle rør at det går unødvendig mye vann til renseanlegget. Når vi oppgraderer avløpsnettet til dagens standard vil det som må til renseanlegget – kloakken - gå i et rør, mens det som kan gå ut i naturen urenset – regnvann - vil gå i et annet rør.  

Det vil bli lagt nye vannrør samtidig. Samtidig som hovedledningene legges i gaten må det legges stikkledninger fra gaten og til de ulike eiendomsgrensene. I tillegg vil alle veier og fortau innenfor anleggsområdet bli oppgradert. 

For å få til dette må det graves i den delen av gata som er en del av prosjektet. Arbeidet kan medføre at vi må stenge vannet i kortere perioder som vi ikke har mulighet til å få varslet på forhånd. 

Hvorfor? 

Effekten av dette arbeidet er at det blir mindre belastning på renseanlegget, noe som er bra for miljøet. Samtidig er det økonomisk og driftsmessig fornuftig. I tillegg vil denne endringen minske mulighetene for tilbakeslag av kloakk i private kjellere. Med nye vannrør vil også drikkevannet bli bedre og leveransen av vann vil bli mer stabil. Det vil føre til færre vannlekkasjer. 

Dette arbeidet er en del av Halden kommunes omfattende innsats for å oppgradere vann- og avløpsnettet i kommunen.

Kart 

Dette kartet viser hele anleggsområdet: 
Anleggsarbeid i Hovsveien 2022: Rød markering viser hvor det skal graves. Blå markering viser anbefalt alternativ gang- og sykkelvei. Halden kommune     

FAKTA:

Oppdragsgiver: Halden kommune

Prosjektering: Cowi

Entreprenør: Brødrene Lie AS

Kostnadsramme: 13 millioner kroner

Framdrift:
Januar 2022 (uke 3) – oppstart
31. oktober 2022 – planlagt ferdigstillelse

KONTAKTINFORMASJON:

Prosjektleder: Torbjørn Larsen, Halden kommune
E-post: torbjorn.larsen@halden.kommune.no
Telefon: 95459878

Se andre anleggsprosjekter i Halden kommune