Kunngjøringer og høringer

Behandling av detaljregulering for Nexans

Detaljregulering for Nexans skal behandles i Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk, klima og miljø i møte den 08.12.2021 i sak PS 151/2021. Saken skal så til sluttbehandling i kommunestyret den 09.12.2021.

Varsel om oppstart av detaljregulering for del av Tistedal, kvartalet Bjerklundveien - Orødveien - Tangenveien (nasjonal plan-ID G-739)

På vegne av GT Gruppen AS versles det om oppstart av arbeid med "Detaljregulering for Tistedal, kvartalet Bjerklundveien - Orødveien - Tangenveien".

Varsel om oppstart av detaljregulering for Eskevikveien (nasjonal plan-ID G-738)

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8, varsles det herved om oppstart av arbeid med detaljregulering for Eskevikveien i Halden kommune.

Varsel om oppstart av detaljregulering for Halden havn – Mølen (nasjonal plan-ID: G-736)

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det herved at det igangsettes arbeid med detaljreguleringsplan for Halden Havn – Mølen, Halden kommune.

Varsel om oppstart av planarbeid - Detaljregulering for Sykehusgata 2, 4, 6 og 8

På vegne av Østby utvikling AS varsles det oppstart av arbeid med «Detaljregulering for Sykehusgata 2, 4, 6 og 8» i Halden kommune.  

Høring – Åpning av jakt på hjort i Berg

Vilt- og innlandsfiskenemnda i Halden vedtok 5. oktober 2021, sak PS2021/27, å legge ut på høring lokal forskrift som åpner for jakt på hjort i Berg.

Høring - forslag til forskrift om nedgravde oljetanker

Hovedutvalg for plan - teknisk - landbruk - klima og miljø (HTEK) har gjort likelydende vedtak 22.09.2021:

Varsel om oppstart av regulering - Fjellås boligfelt ved Hovsveien 146

På vegne av forslagsstiller Løve Eiendom AS varsles det om igangsetting av arbeid med detaljregulering for Fjellås boligfelt, et område ved Hovsveien 146 i Halden. 

Forslag til detaljregulering for Nexans

«Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk, klima og miljø vedtok i møte den 22.09.2021 å legge forslag til detaljregulering for Nexans, plan-ID G-733, ut på høring og offentlig ettersyn.

Her er innspillene om kulturkvartalet

Våren 2021 kunngjorde Halden kommune en «innhenting av idéer og innspill til transformasjon av kulturkvartalet». Kommunen fikk 14 innspill. Nå inviteres de som har gitt innspill til møte med kommunen. Oversikt over innspillene kan du lese her.