Kunngjøringer og høringer

Høring av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2023 - 2034 

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2023 – 2034 er en rullering av gjeldende kommunedelplan for idrett og friluftsliv som ble vedtatt av Halden kommunestyre den 22.06.2016.

Høring: Revidert utgave av Kommunedelplan Oppvekst

Halden kommune vil med dette invitere brukere, innbyggere, kommuner og andre samarbeidspartnere til å komme med innspill til revidert utgave av Kommunedelplan Oppvekst 2022- 2032.

Høring av søknad om endring av tillatelse for Rokke avfallsanlegg og deponi

Statsforvalteren i Oslo og Viken har den 02.09.2022 mottatt søknad fra COWI AS på vegne av Halden kommune om endring av tillatelsen til Rokke avfallsanlegg i Halden kommune.

Varsel om vedtak av planprogram - Plan for gatenett og gatebruk i Halden sentrum

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk, klima og miljø har nå fastsatt planprogrammet som skal legges til grunn for det videre planarbeidet.

Kommunedelplan Helse, omsorg og mestring

Kommunedelplan Helse, omsorg og mestring som skal vise retning og skape forutsigbare rammer for tjenestene, både for tjenestemottakere og for tjenesteytere, samt Halden kommunes innbyggere og samarbeidspartnere. Helsetjenestene står overfor et paradigmeskifte med store endringer i befolkningssammensetningen de neste årene. Strategien er ment å legge en langsiktig plan for hvordan Halden kommune skal møte denne utfordringen, og sikre trygge og bærekraftige tjenester for Haldens befolkning.

Kunngjøring om kommuneplanens arealdel

Med henvisning til plan- og bygningslovens § 11-14 legges endringer i kommuneplanens arealdel ut til nytt offentlig ettersyn, med frist for tilbakemelding 14. oktober 2022.

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Halden – rullering av planens handlingsdel

Kommunedelplan for idrett og friluftsliv i Halden ble vedtatt i Kommunestyret 22.06.2016. Av hensyn til søknader om spillemidler for 2023 må handlingsdelen i planen rulleres i 2022.

Varsel om oppstart av planarbeid - Detaljregulering for Bakke camping

På vegne av forslagsstiller Bakke camping varsles det om igangsetting av arbeid med detaljregulering for Bakke camping. (Nasjonal plan-ID 3001 G-743) 

Høring: Veteranplan for Halden

Halden kommune vil med dette invitere kommunens innbyggere til å komme med innspill til Veteranplan for Halden 2022-2029.

Høring: Lokal forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn

Halden kommune har utarbeidet en lokal forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn. Frist for merknader er 31. juli 2022.