Kunngjøringer og høringer

Høring: Frivillighetsplan 2023 - 2028

Høringsutkast til frivillighetsplanen er nå publisert. Det er opprettet et skjema som skal gjøre det enkelt for deg å gi dine innspill. 

Kunngjøring av vedtak, kommuneplanens arealdel for Halden, 2023-2050

Halden kommunestyre vedtok kommuneplanens arealdel for Halden 2023-2050 i møte den 16.02.2023, sak PS 18/2023, jfr. Lov om planlegging og byggesaksbehandling av 2008 § 11-15 og § 11-16.

Høring: Forslag til forskrift om forbudssoner for avfyring av fyrverkeri

Halden kommune v/Halden brannvesen har utarbeidet et forslag til forskrift om forbudssoner for avfyring av fyrverkeri i Halden kommune. 

Informasjon om prosess og medvirkning i arbeidet med rapport om skolestruktur i Halden kommune 

Halden kommune skal i 2023 utarbeide en rapport som skal være et objektivt grunnlag for å vurdere og avklare fremtidig skolestruktur i kommunen.

Høring: Videreføring av fartsforskrift

Halden kommune v/Halden havn sender dette forslag om videreføring av fartsforskrift i kommunens sjøområde på høring. Forskriften gjelder ferdsel med fritidsfartøy i kommunen sjøområde.

Varsel om oppstart av planarbeid - omregulering av del av Grimsrødhøgda boligfelt (Grimsrød tomtefelt)

På vegne forslagsstiller MBE utvikling AS varsles det om igangsetting av arbeid med omregulering av del av Grimsrødhøgda boligfelt. Reguleringsplanen vil erstatte feltene KS3-4 og FS8-12 i gjeldende reguleringsplan. Ny plan får nasjonal plan-ID 3001 G-742.

Kunngjøring – navnesak

Stedsnavntjenesten i Språkrådet har kontaktet Kartverket og reist navnesak for stedsnavnene Voll, Mellevoll, Sønstevoll, Rabbevoll m. fl. 

Høring: forslag til ny lokal forskrift om feiing og tilsyn

Halden kommune v/Halden brannvesen varsler med dette at lokal "forskrift om feiing og tilsyn i Halden kommune" er sendt ut på høring. Forskriften åpner for at vurdering av feie- og tilsynsbehov kan gjennomføres med installering av pipesensor.

Varsel om oppstart av planarbeid - Detaljregulering for Brattskott

På vegne av forslagsstiller Brattskott AS varsles det om igangsetting av arbeid med detaljregulering av Brattskott. Reguleringsplanen vil erstatte delfelt B14, regulert til barnehage, i gjeldende "Reguleringsplan for Hovsfjellet". Ny plan får nasjonal plan-ID 3001 G-746.

Høring - Forslag til boligsosial strategi

Vedlagt finner du Halden kommunes forslag til boligsosial strategi, og den foreløpige politiske behandlingen.