Kunngjøringer og høringer

Utvidet varsel om oppstart av detaljregulering for Halden Havn – Mølen

Hovedformålet med planarbeidet er å formalisere/legge til rette for eksisterende arealbruk, som omfatter havnevirksomhet. I tillegg vil det etterstrebes å optimalisere/endre uttrekksspor, vei- og gangforbindelser innenfor planområdet.

Forslag til detaljregulering for Rokkeveien 10

Forslag til «Detaljregulering for Rokkeveien 10» (plan-ID G-727) ble vedtatt lagt ut til høring og offentlig ettersyn av Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk, klima og miljø i møte den 02.05.2024, sak PS 63/2024.

Offentlig ettersyn: Kandidater til meddommere

Nå er det foreslått nye kandidater til meddommere i tingrett, lagmannsrett og jordskifterett. Se forslagene her. 

Offentlig høring av kommunal planstrategi 2024-2028

Planstrategien gir en oversikt over utviklingstrekk og utfordringer i planstrategiperioden. På bakgrunn av dette er behovet for nye planer og oppdatering av eldre planer framkommet.

Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven – Nexans Norway AS avd. Halden

Statsforvalteren i Oslo og Viken har mottatt søknad fra Nexans Norway AS avd. Halden (heretter; Nexans Halden) om tillatelse utslipp fra produksjon av kabler på lokaliteten i Knivsøveien 70 i Halden kommune.

Detaljregulering for Sykehusgata 3 og 4 - varsel om vedtak av plan

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 og 12-12 godkjenner kommunestyret i Halden forslag til «Detaljregulering for Sykehusgata 2 og 4» (nasjonal plan-ID: G-737).

Forslag til områderegulering for regionalt næringsområde på Svinesundplatået

Forslag til områderegulering for regionalt næringsområde på Svinesundsplatået (plan-ID G-726) ble vedtatt lagt ut til høring og offentlig ettersyn av Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk, klima og miljø den 03.04.2024, i sak PS 51/2024.

Halden kommune ønsker samarbeid om gode utleieboliger

Halden kommune ønsker samarbeid med profesjonelle utleiere om fremskaffelse av gode utleieboliger.

Høring av forslag til detaljregulering for Tryms vei 32

Forslag til «Detaljregulering for Tryms vei 32» var oppe til 1. gangs behandling i Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk, klima og miljø 06.03.24, sak PS 37/2024.

Høring om skolestruktur i Halden

Halden kommune sender på høring rapporten Utredning av skolestruktur i Halden kommune. Rapporten er utarbeidet av KS Konsulent våren 2024.