Kunngjøringer og høringer

Varsel om oppstart av planarbeid - Detaljregulering for Bakke camping

På vegne av forslagsstiller Bakke camping varsles det om igangsetting av arbeid med detaljregulering for Bakke camping. (Nasjonal plan-ID 3001 G-743) 

Høring: Veteranplan for Halden

Halden kommune vil med dette invitere kommunens innbyggere til å komme med innspill til Veteranplan for Halden 2022-2029.

Høring: Lokal forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn

Halden kommune har utarbeidet en lokal forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn. Frist for merknader er 31. juli 2022.

Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram – Plan for gatenett og gatebruk i Halden sentrum

Halden kommune varsler oppstart av arbeid med en plan for gatenett og gatebruk i Halden sentrum. Planen skal utarbeides av kommunen selv med hjelp av eksterne ressurser på aktuelle temaer.

Detaljregulering for Konglelund – varsel om vedtak av plan

Halden kommunestyre vedtok «Detaljregulering for Konglelund», planID: 0101 G-709, i møte den 12.05.2022.

Kunngjøring om gatesalg på 17. mai 2022 i Halden

Se regler om salg av heliumballonger og annet gatesalg for 17. mai her. 

Varsel om oppstart av detaljregulering for Oskleiva – Månefjellet

(Nasjonal plan-ID G-743) På vegne av forslagsstiller RRK Halden AS og Norske Skog Saugbrugs varsles det om igangsetting av arbeid med detaljregulering for Oskleiva- Månefjellet.

Varsel om revidering av kommunedelplan oppvekst

Hovedutvalg for undervisning- oppvekst  og kultur fattet den 06.04.2022 følgende vedtak :

Varsel om vedtak - Detaljregulering for brannstasjon på Remmen - Halden kommune

Halden kommunestyre vedtok «Detaljregulering for brannstasjon på Remmen», plan ID.: 0101 G-730, i møte den 10.02.2022.

Høring - Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner for Halden kommune

Hovedutvalg for plan - teknisk - landbruk - klima og miljø (HTEK) har gjort likelydende vedtak 22.09.2021: Hovedutvalget for plan – teknisk – landbruk – klima og miljø vedtar å legge forslag til "Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner for Halden kommune" ut på høring.