Halden kommune trenger inntil 50 nye boliger

Halden kommune trenger inntil 50 nye boliger

Kommunen opplever et økende behov for gode og stabile utleieboliger til barnefamilier og unge. Boligene skal være et supplement til kommunens egne utleieboliger og vi ønsker å  inngå tilvisningsavtale og tildelingsavtale med aktører som har som formål å eie, forvalte og leie ut boliger.

Bli med på digitalt informasjons- og dialogmøte på Teams fredag 6. mai kl. 09.30.

Påmelding sendes til: 

Eventuelle spørsmål kan rettes til boligkoordinator Kristian Marhaug på telefon 474 73 307

Hva er en tilvisningsavtale?

En tilvisingsavtale gir kommunen rett til å henvise boligsøkere til boligene som er omfattet av avtalen. Boligeier inngår deretter leiekontrakt med den enkelte boligsøker. I tilvisingsavtalen får kommunen tilvisingsrett til alle boligene i prosjektet, men avtalen skal begrenses til maksimalt 40 prosent av boligene til enhver tid. Dersom kommunen ikke har behov kan boligen leies ut på det åpne marked, i forhold til frister som er angitt i avtalen.

For nærmere informasjon om utleieboliger med tilvisingsrett og finansiering, se Veiviseren.no

En tildelingsavtale brukes i prosjekter der alle utleieboliger er forbeholdt vanskeligstilte på boligmarkedet. I de tilfeller hvor kommunen ikke benytter seg av sin tildelingsrett, er eier ansvarlig for at boligen brukes i tråd med disse føringene. Dette innebærer at boligen kun kan leies ut til vanskeligstilte, også i de tilfeller hvor kommunen ikke benytter seg av sin tildelingsrett. 

Les mer om forskjellen på tilvisnings- og tildelingsavtaler her

Boligene

 • Kommunen har behov for tre boliger i 2022 som er tilpasset familier hvor et eller flere familiemedlemmer har funksjonsnedsettelse. Boligene skal holde standard som omsorgsbolig 
  Se pkt. 3.1 «selvstendige omsorgsboliger» (PDF, 4 MB)
  Boligene ønskes i etablerte, barnevennlige bomiljøer i kommunen.
 • Kommunen ser også behov for inntil 15 mindre boliger. 40 % av disse, (inntil 6 boliger) vil Halden kommune, til enhver tid, ha rett til å tilvise til personer som er vanskeligstilte på boligmarkedet. I hovedsak er alle type mindre leiligheter av interesse, også prosjekter med variert leilighetssammensetning. Fire av boligene kan være ett- roms boliger, men må ha oppholdsrom, kjøkken, bad, toalett og egen inngang. Husbanken godkjenner ikke boliger under 25 m².
 • Kommunen er også interessert i ordinære utleieboliger med tilvisning/ tildelingsrett til barnefamilier som raskt er innflyttingsklare. Bakgrunnen for dette er den aktuelle flyktningsituasjonen. Kommunen har vedtatt å bosette 70 flyktninger i 2022. Behovet er pr. i dag estimert til mellom ti og femten utleieboliger med tre eller flere soverom.

Det er en forutsetning at alle boligene har en kvalitet / standard som tilsvarer nye eierboliger. Halden kommune ønsker å tilby boliger beliggende i ulike deler av kommunen, dog i nærheten av offentlig kommunikasjon.

Finansiering

Ved etablering av utleieboliger med tilvisingsavtale gjennom nybygging, ombygging eller kjøpsprosjekter, kan det søkes om lån til utleieboliger i Husbanken til hele prosjektet. Husbankens krav til kvalitet er sammenfallende med byggeteknisk forskrift. Husbanken skal sikre at boligene er egnet.

Se også kravspesifikasjon for kommunale boliger, brukergruppe 1

For nærmere informasjon om vilkår og lånetilbud ved lån til utleieboliger med kommunal tilvisingsrett: 

Dokumentasjon

Ved valg av aktør/ prosjekt vil vi vektlegge:

 • beskrivelse av utleieselskapet
 • plan for forvaltning av beboere og bomiljø
 • husleienivå
 • kvalitet- og boligstandard
 • ferdigstillelsestidspunkt
 • boligenes beliggenhet
 • boenhetenes størrelse

Boligutbyggere kan tilby leiligheter i flere prosjekter og de må selv skaffe tomt til prosjektene.

Tilbudet må inneholde:

Beskrivelse av utleieselskapet, plan, snitt og fasadetegninger, samt situasjonsplan.

All innsendt dokumentasjon fra tilbydere vil bli behandlet konfidensielt frem til eventuell avtale er inngått.

For 2022 gjelder følgende tilbudsfrister:

 • 1. juni, 1. august og 1. desember

For mer informasjon eller innlevering av tilbud, ta kontakt med:

Kristian Marhaug, kristian.marhaug@halden.kommune.no

Marte S. Evensen, marte.storengen.evensen@nav.no