Halden kommune trenger flere nye utleieboliger

Halden kommune trenger flere nye utleieboliger

Kommunen opplever et økende behov for gode og stabile utleieboliger. Boligene skal være et supplement til kommunens egne utleieboliger og vi ønsker å  inngå tilvisningsavtale og tildelingsavtale med aktører som har som formål å eie, forvalte og leie ut boliger.

Teamsmøte

Bli med på digitalt informasjons- og dialogmøte

Hvor: Teams
Dato: tirsdag 22.august 2023
Klokken: 11.00

Påmelding sendes til: 

Eventuelle spørsmål kan rettes til Kristian Marhaug på telefon 474 73 307 eller Marte Storengen Evensen på telefon 977 96 823

Hva er en tilvisningsavtale?

En tilvisingsavtale gir kommunen rett til å henvise boligsøkere til boligene som er omfattet av avtalen. Boligeier inngår deretter leiekontrakt med den enkelte boligsøker. I tilvisingsavtalen får kommunen tilvisingsrett til alle boligene i prosjektet, men avtalen skal begrenses til maksimalt 40 prosent av boligene til enhver tid. Dersom kommunen ikke har behov kan boligen leies ut på det åpne marked, i forhold til frister som er angitt i avtalen.

For nærmere informasjon om ordningen, se Utleieboliger med tilvisningsavtaler på Husbanken.no

En tildelingsavtale brukes i prosjekt der øremerkede eller alle utleieboliger er forbeholdt vanskeligstilte på boligmarkedet. I de tilfeller hvor kommunen ikke benytter seg av sin tildelingsrett, er eier ansvarlig for at boligen brukes i tråd med disse føringene. Dette innebærer at boligen kun kan leies ut til vanskeligstilte, også i de tilfeller hvor kommunen ikke benytter seg av sin tildelingsrett.

Boligene

Kommunen har behov for:

 • Inntil 15 mindre boliger. 40 % av disse, (inntil 6 boliger) vil Halden kommune, til enhver tid, ha rett til å tilvise til personer som er vanskeligstilte på boligmarkedet. I hovedsak er alle type mindre leiligheter av interesse, også prosjekter med variert leilighetssammensetning. Fire av boligene kan være ett- roms boliger, men må ha oppholdsrom, kjøkken, bad, toalett og egen inngang.
 • Ordinære utleieboliger med tilvisningsrett til barnefamilier som raskt er innflyttingsklare. Bakgrunnen for dette er den aktuelle flyktningsituasjonen, og kommunens generelle behov som pr. i dag er estimert til mellom ti og femten utleieboliger med tre eller flere soverom.
 • Tre boliger i 2023 som er tilpasset familier hvor et eller flere familiemedlemmer har funksjonsnedsettelse.
  Boligene skal holde standard som omsorgsbolig  Se pkt. 3.1 «selvstendige omsorgsboliger» (PDF, 4 MB)
  Boligene ønskes i etablerte, barnevennlige bomiljøer i kommunen.

Det er en forutsetning at alle boligene har en kvalitet / standard som tilsvarer nye eierboliger. Halden kommune ønsker å tilby boliger beliggende i ulike deler av kommunen, dog i nærheten av offentlig kommunikasjon.

Finansiering

Ved etablering av utleieboliger med tilvisingsavtale gjennom nybygging, ombygging eller kjøpsprosjekter, kan det søkes om lån til utleieboliger i Husbanken til hele prosjektet. Husbankens krav til kvalitet er sammenfallende med byggeteknisk forskrift. Husbanken skal sikre at boligene er egnet.

For nærmere informasjon om vilkår og lånetilbud ved lån til utleieboliger med kommunal tilvisingsrett: 

Dokumentasjon

Ved valg av aktør/ prosjekt vil vi vektlegge:

 • beskrivelse av utleieselskapet
 • plan for forvaltning av beboere og bomiljø
 • husleienivå
 • kvalitet- og boligstandard
 • ferdigstillelsestidspunkt
 • boligenes beliggenhet
 • boenhetenes størrelse

Boligutbyggere kan tilby leiligheter i flere prosjekter og de må selv skaffe tomt til prosjektene.

Tilbudet må inneholde:

Beskrivelse av utleieselskapet, plan, snitt og fasadetegninger, samt situasjonsplan.

All innsendt dokumentasjon fra tilbydere vil bli behandlet konfidensielt frem til eventuell avtale er inngått.

For 2023 gjelder følgende tilbudsfrister:

 • 15.september og 1. desember

For mer informasjon eller innlevering av tilbud, ta kontakt med:

Kristian Marhaug, kristian.marhaug@halden.kommune.no

Marte S. Evensen, marte.storengen.evensen@nav.no