Vann og avløp - sentrum syd

Vann og avløp - sentrum syd

Halden kommune skal sanere eksisterende vann- og avløpsledninger i mange gater på sydsiden. Arbeidet startet i Borgergata i oktober 2021 og vil gjøres etappevis. 

Dette prosjektet skal gi et mer moderne vann- og avløpsnett i mange gater på sydsiden av Halden sentrum. Innen dette prosjektet er ferdig skal det være gravd og lagt nye vann- og avløpsledninger i Borgergata, Kirkegata, Olav Vs gate, Ohmes plass, Kirkebakken, Skomakerstredet, Peder Colbjørnsens gate, Rascheprangen og Morianstredet. I noen av gatene er det bare deler av veien som blir berørt. Se kart nederst på denne siden for røde markeringer av hvor det skal graves. 

Halden kommune vil tilstrebe å utføre anleggsarbeidet i etapper, slik at mest mulig av arbeid i en gatestrekning er avsluttet før arbeid i neste gate starter. På den måten unngår vi at store deler av sentrum er anleggsplass samtidig.

Borgergata

Første etappe i dette omfattende anleggsarbeidet er Borgergata. Fra mandag 4.oktober er Borgergata stengt fra Olav V’s gate til Storgata. Det vil være mulig å benytte fortau frem til butikker og andre bygninger på hver side av gateløpet.

Når arbeidet under bakken er ferdig, skal Borgergata igjen få brostein. Fortauene vil få en kombinasjon av heller og smågatestein/knott. Det er en pen og funksjonell metode som nylig er benyttet også i Oscarsgate på nordsiden. 

Etter hvert som arbeidet går framover, vil også den delen av Borgergata som ligger nærmest festningen tas. Det vil medføre at det skal graves på tvers av Olav Vs gate ved politistasjonen. Arbeidet under bakken i Borgergata ventes å bli ferdig i løpet av vinteren, mens ny brostein trolig ikke kan legges før våren 2022. Derfor kan det bli noen måneder med midlertidig kjøredekke i Borgergata.

I forbindelse med arbeidet i Borgergata vil Kirkegata være enveiskjørt fra gangbrua/Billington og til jernbanestasjonen. Bussen skal gå i Kirkegata istedenfor Borgergata. 

Borgergata er vanligvis enveiskjørt. Skiltene som viser innkjøring forbudt ved Grand hotell/Campino vil bli dekket til, slik at beboere i nedre del av Borgergata vil kunne kjøre inn denne veien så lenge ikke normal innkjøring er tilgjengelig.

Hva skal gjøres? 

Før anleggsarbeidet startet gikk regnvann fra hustak og annet drensvann inn i det samme røret som frakter kloakk til renseanlegget. Ettersom det ikke er nødvendig å rense regnvann gjør dagens gamle rør at det går unødvendig mye vann til renseanlegget. Når vi oppgraderer avløpsnettet til dagens standard vil det som må til renseanlegget – kloakken - gå i et rør, mens det som kan gå ut i naturen urenset – regnvann - vil gå i et annet rør.  Det vil også bli lagt nye vannrør samtidig. Samtidig som hovedledningene legges i gaten må det legges stikkledninger fra gaten og til de ulike eiendomsgrensene.  

For å få til dette må det graves i den delen av gata som er en del av prosjektet. Arbeidet kan medføre at vi må stenge vannet i kortere perioder som vi ikke har mulighet til å få varslet på forhånd.

Etter at rørarbeidet under bakken er utført, skal berørte gater og fortau settes i stand slik at disse i stor grad blir bedre enn før arbeidet startet. I gater som har brostein, skal det også legges tilbake brostein etter anleggsarbeidet. 

Hvorfor? 

Effekten av dette arbeidet er at det blir mindre belastning på renseanlegget, noe som er bra for miljøet. Samtidig er det økonomisk og driftsmessig fornuftig. I tillegg vil denne endringen minske mulighetene for tilbakeslag av kloakk i private kjellere. Med nye vannrør vil også drikkevannet bli bedre og leveransen av vann vil bli mer stabil. Det vil føre til færre vannlekkasjer. 

Dette arbeidet er en del av Halden kommunes omfattende innsats for å oppgradere vann- og avløpsnettet i kommunen.

Organisering

De fleste av kommunens anleggsprosjekt utføres av innleide entreprenører, men vi har alltid noen få prosjekter som gjennomføres av kommunens egne ansatte. Dette er et slikt prosjekt. Ved å benytte egne ansatte, sikrer vi at Halden kommune alltid har viktig kompetanse i egen organisasjon. Samtidig gir en slik organisering oss mer fleksibilitet. Det kan være overraskelser i et slikt prosjekt som kan løses raskere ved å ikke involvere eksterne, men det kan også være situasjoner der kommunen må flytte ansatte fra et slikt prosjekt til andre kritiske oppgaver som dukker opp. 

Framdrift

Dette er et prosjekt hvor det er vanskelig å gi en tydelig og realistisk framdriftsplan. Graving i gamle bygater er alltid mer krevende enn tilsvarende anleggsarbeid i nyere boligområder. I en gammel by dukker det gjerne opp noen overraskelser under bakken som det er vanskelig å planlegge for. I tillegg er det mer tidkrevende med steinlegging enn asfaltering. Dette prosjektområdet dekker også steder som er viktige for turistnæringen i Halden og det vil prosjektledelsen tilstrebe å ta hensyn til. Det betyr at det er noen områder hvor man vil forsøke å unngå å jobbe gjennom høytiden for turister til Halden. Alt dette, kombinert med at bruk av egne ansatte gjør det mulig å flytte på ansatte ved spesielle behov, gjør at det er vanskelig å gi en klar framdriftsplan. 

Halden kommune vil jobbe i etapper - gate for gate. Etter hvert som nye etapper startes opp, kan det være mulig å oppdatere noe om ventet framdrift per etappe, men en overordnet framdriftsplan med sluttdato finnes ikke. Eventuelle oppdateringer blir publisert på denne nettsiden.

Kart 

Dette kartet viser hele anleggsområdet. Den røde streken markerer hvor det vil bli gravearbeider etter hvert som prosjektet går framover.

 

 

FAKTA:
Oppdragsgiver: Halden kommune

Entreprenør: Halden kommune, enhet kommunalteknikk

Fremdrift: 
Oktober 2021 – oppstart Borgergata
Vår 2022 - Borgergata ferdig
Øvrige etapper og endelig ferdigstillelse er ikke avklart. 

KONTAKTINFORMASJON:

Prosjektleder: Torbjørn Larsen, Halden kommune
E-post:torbjorn.larsen@halden.kommune.no
Telefon: 954 59 878

Anleggsleder: Rune Adolfsen, Halden kommune
E-post: rune.adolfsen@halden.kommune.no
Telefon: 906 15 736