Nye regler for mikrohus

Nye regler for mikrohus

Fra 1. juli 2023 gjelder nye regler for frittliggende boliger på inntil 30 kvadratmeter. Reglene har til hensikt å tilrettelegge for alternative boformer slik at det blir enklere og mer kostnadseffektivt å bygge mikrohus til boligformål.

De nye reglene fra 1.juli 2023 gjelder for frittliggende boligbygning inntil 30 m2 BRA med én boenhet i én etasje uten kjeller. Boligbygningen kan ikke på noe punkt overstige en høyde på 4,5 m over bakken.

Byggteknisk

Reglene for mikrohus gjør unntak fra flere krav i byggteknisk forskrift (TEK17) og følger i hovedsak reglene som gjelder for fritidsbolig med én boenhet. Det innebærer at mikrohus er unntatt fra tilgjengelighetskrav og krav til trapp, bod og oppbevaringsplass.

Byggteknisk forskrift med veiledning

Kravet til ventilasjon kan oppfylles med lufteventiler og vinduer som kan åpnes. Kravene til lyd og vibrasjon gjelder
ikke, heller ikke kravet til utsyn. De grunnleggende kravene til sikkerhet er opprettholdt.

Saksbehandling

Bilde av et brunt minihus i en etasje omgitt av en hekk med grønne planter  - Klikk for stort bilde

I saksbehandlingsforskriften (SAK10) er reglene forenklet slik at det ikke er krav om bruk av ansvarlig foretak eller uavhengig kontroll ved oppføring av mikrohus. Endringene vil gi økonomiske besparelser og åpne for større egeninnsats i byggeprosessen.

Byggesaksforskriften med veiledning

De nye reglene gjør ingen endringer i plan- og bygningsloven. Kommunale arealplaner kan sette begrensninger for hvor det kan plasseres eller oppføres mikrobolig.

Reglene om sikker byggegrunn, avstand til nabogrense, utforming og visuelle kvaliteter gjelder for mikrohus.
Direktoratet vil utarbeide veiledningsmateriell som er tilgjengelig i god tid før de nye reglene trer i kraft.

Nye regler

  • De nye reglene gjelder for frittliggende boligbygninger på inntil 30 kvadratmeter bruttoareal, med én boenhet i én etasje uten kjeller. Bygningen kan ikke på noe punkt overstige en høyde på 4,5 meter over bakken.
  • Bygningen må brukes til boligformål og må inneholde alle hovedfunksjoner. Det vil si stue, kjøkken, soveplass, bad og toalett.
  • En bolig på inntil 30 kvadratmeter må fortsatt bygges etter kravene i plan- og bygningsloven til for eksempel plassering av huset, og løsninger for vann og avløp, renovasjon, atkomst og parkering.
  • Man må søke kommunen om å plassere et mikrohus, på lik linje med andre boligbygninger.