Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Bygdeutviklingsmidler

Bygdeutviklingsmidler

Formålet med BU-midlene er å fremme lønnsom næringsutvikling på bygdene innen og i tilknytning til landbruket. 

Hvordan fremme lønnsom næringsutvikling?

Dette gjøres ved å:

  • medvirke til​ utvikling av ny næringsvirksomhet på landbrukseiendommen
  • utvikle og modernisere driftsapparatet for det tradisjonelle landbruket for å sikre at aktivitet i landbruk i hele landet
  • fremme lokalsamfunnstiltak som legger forholdene til rette for næringsutvikling
  • stimulere til rekruttering av begge kjønn i landbruket

Det kan søkes om støtte til utrednings- og tilretteleggingstiltak, etablererstipend, bedriftsutvikling, investeringer, praktikant og andre tiltak. Det kan søkes om tilskudd, rentestøtte og rentelån. BU-lån kan også gis til oppføring av boliger på landbrukseiendommer.

Målgruppe

Hovedmålgruppen er personer med tilknytning til landbrukseiendom. Fellesprosjekter der også personer og bedrifter uten landbrukstilknytning deltar, samt tiltak som fører til økt verdiskaping fra landbruket og landbrukstilknyttet virksomhet, kan støttes.

Vilkår

Søknaden vil blir vurdert i forhold til de fylkesvise retningslinjene som er utarbeidet av Innovasjon Norge. Fylkesmannen utarbeider den regionale strategien for bygdeutviklingsmidlene. Denne strategien danner igjen grunnlag for de fylkesvise retningslinjene som Innovasjon Norges distriktskontorer utarbeider. 

Søknadsskjema

Søknaden rettes til Innovasjon Norge.

Søknadsskjema Innovasjon Norge

Du kan kontakte kommunen v/landbrukskontoret for å få veiledning og hjelp til å søke Innovasjon Norge om bedriftsrettede bygdeutviklingsmidler.

Kari Elisabeth Schjerpen
Rådgiver
E-post
Mobil 476 93 270