Reguleringsplan - mindre endring

Reguleringsplan - mindre endring

Om en sak kan behandles som en mindre reguleringsendring, beror på omfanget av endringen(e) og betinger at planavdelingen kan anbefale forslaget. Det må ikke foreligge innvendinger til endringene fra berørte myndigheter eller private parter.

Med mindre endringer menes endringer som relativt sett er mindre i forhold til planen, og som ikke går ut over hovedtrekkene i planen på en måte som forutsetter nytt offentlig ettersyn. Endringen må ikke ha nevneverdig betydning for noen berørte parter eller interesser.

Mindre endringer i plan- og bygningslovens § 12-14

Mindre endringer kan for eksempel være:

  • justering av grensene mellom arealformål
  • justering av linjeføringer for infrastrukturanlegg
  • justering av byggegrenser, frisiktssoner og lignende
  • endring av tomtegrenser

Det er ikke en mindre endring dersom

  • endringen utløser krav om risiko- og sårbarhetsanalyse etter § 4-3
  • endringen forutsetter medvirkning fra andre enn de grunneiere som endringen berører
  • det foreligger innvending fra sektormyndighet (innsigelsesmyndighet etter § 5-4)
  • det forventes å påføre naboer ulemper som kan utløse krav om erstatning etter reglene i oreigningslova

Vi anbefaler at saken starter som et planinitiativ for område- og prosessavklaring. Planavdelingen vil foreta en vurdering av om saken kan behandles som en mindre reguleringsendring. Ved behov avholdes oppstartsmøte.

Komplett planforslag som viser endringer i gjeldende plan sendes kommunen.

Oversendelsen bør inneholde plankart, evt. planbestemmelser, opplysninger om gjeldende plan, begrunnelse for endring av gjeldende plan, beskrivelse av evt. virkninger, samt illustrasjoner av evt. bygninger eller geotekniske vurderinger. Det skal også vedlegges dokumentasjon på evt. samråd med berørte parter.

Hovedutvalg for Plan, teknisk, landbruk og miljø har delegert myndighet fra kommunestyret til å treffe vedtak om mindre endring av reguleringsplan.

Før vedtak treffes, vil kommunen forelegge saken for berørte myndigheter, og eiere og festere av eiendommer som direkte berøres, for uttalelse.

For en endring av en reguleringsplan som er vurdert ikke å kunne behandles som en mindre "endring", gjelder de samme bestemmelser som for utarbeiding av en ny plan i et område som er uregulert.

OBS! Dokumentene er ikke universelt utformet og kan skape utfordringer for deg som bruker et hjelpemiddel for å lese de. Vi arbeider for å gjøre alle våre dokumenter tilgjengelig for alle, og de vil da bli skiftet ut etter hvert som de er ferdige.

Skjema

Eksterne lenker

Alf Morten Høvik
Fagleder - Plan
E-post
Telefon 69 17 47 74
Mobil 45 25 55 90