Valgresultat

Lurer du på hvordan haldenserne stemte ved stortingsvalget? Se valgresultatet for Halden her. 

Reguleringsplan - mindre endring

Reguleringsplan - mindre endring

Om en sak kan behandles som en mindre reguleringsendring beror på omfanget av endringen(e) og betinger at planavdelingen kan anbefale forslaget. Det må ikke foreligge innvendinger til endringene fra berørte myndigheter eller private parter.

Med mindre endringer menes endringer som relativt sett er mindre i forhold til planen, og som ikke går ut over hovedtrekkene i planen på en måte som forutsetter nytt offentlig ettersyn. Endringen må ikke ha nevneverdig betydning for noen berørte parter eller interesser.

Mindre endringer kan for eksempel være:

  • justering av grensene mellom arealformål
  • justering av linjeføringer for infrastrukturanlegg
  • justering av byggegrenser, frisiktssoner og lignende
  • endring av tomtegrenser

Dersom endringen:

  • utløser krav om risiko- og sårbarhetsanalyse etter § 4-3
  • forutsetter medvirkning fra andre enn de grunneiere som endringen berører
  • foreligger innvending fra sektormyndighet (innsigelsesmyndighet etter § 5-4)
  • forventes å påføre naboer ulemper som kan utløse krav om erstatning etter reglene i oreigningslova

er det ikke en mindre endring.

Vi anbefaler at saken starter som et planinitiativ for område- og prosessavklaring. Planavdelingen vil foreta en vurdering av om saken kan behandles som en mindre reguleringsendring. Ved behov avholdes oppstartsmøte.

Komplett planforslag som viser endringer i gjeldende plan sendes kommunen.

Oversendelsen bør inneholde plankart, evt. planbestemmelser, opplysninger om gjeldende plan, begrunnelse for endring av gjeldende plan, beskrivelse av evt. virkninger, samt illustrasjoner av evt. bygninger eller geotekniske vurderinger. Det skal også vedlegges dokumentasjon på evt. samråd med berørte parter.

Hovedutvalg for Plan, teknisk, landbruk og miljø har delegert myndighet fra kommunestyret til å treffe vedtak om mindre endring av reguleringsplan.

Før vedtak treffes, vil kommunen forelegge saken for berørte myndigheter, og eiere og festere av eiendommer som direkte berøres, for uttalelse.

For en endring av en reguleringsplan som er vurdert å ikke kunne behandles som en mindre "endring" gjelder de samme bestemmelser som for utarbeiding av en ny plan i et område som er uregulert.

Skjema

Eksterne lenker

Alf Morten Høvik
Fagleder - Plan
E-post
Telefon 69 17 47 74
Mobil 452 55 590