Foreslår mange kutt i revidert budsjett

Foreslår mange kutt i revidert budsjett

Kommunedirektøren har fått i mandat av kommunestyret å spare penger. I revidert budsjett for 2024 foreslås det betydelige innsparinger i flere kommuneområder. Det vil gå ut over tjenester og kvaliteten på disse, deriblant et forslag om å legge ned sykehjemsplasser.

Bakgrunnen er kommunens vanskelige økonomiske situasjon som vil vedvare i flere år framover. Inntektene til Halden kommune er lavere enn landsgjennomsnittet av norske kommuner. Våre kostnader er høyere enn inntektene. I sum medfører dette at Halden kommune har mindre ressurser å bruke per innbygger enn mange andre kommuner. 

Derfor foreslår kommunedirektøren nå store kutt i flere kommuneområder i revidert budsjett for 2024 slik at det kan komme i balanse ved årets utløp. Politikerne skal i kommunestyret bestemme om disse gjennomføres eller ikke. 

– Det er behov for å gjøre mange endringer i Halden kommune for å spare penger. I revidert budsjett foreslås noen store og mange små tiltak. Vi er likevel ikke i mål med dette, sier kommunedirektør Roar Vevelstad. 

Budsjettforslaget skal til politisk behandling i formannskapet 13. juni og deretter kommunestyret 20. juni. 

Helse og mestring

Kommunen innhentet en grundig gjennomgang av kommunens helse- og omsorgstjenester fra konsulentselskapet Agenda Kaupang. Hensikten var å få uavhengige råd for å optimalisere driften. I 2023 hadde helsetjenestene samlet sett en betydelig budsjettoverskridelse på 87 millioner kroner.

Konsulentselskapet slår fast at det er mange eldre i Halden som får omsorgstjenester hele døgnet (HDO) i dag. 15 prosent av innbyggerne over 80 år er i institusjon, mens 7 prosent er i heldøgns omsorgsboliger.

Skal vi ha god nok hjemmesykepleie til alle som trenger det, er det samtidig fornuftig å redusere hvor mange som bor på kommunens institusjoner. Kommunedirektøren foreslår derfor å gå fra 15 til 11,3 prosent dekningsgrad på institusjoner. Det betyr i praksis en reduksjon på 40 sykehjemsplasser. 

-  Hvis kommunen velger å ikke redusere utgifter på heldøgnsomsorg, som er det mest kostbare, kan en konsekvens være at kapasiteten i hjemmesykepleien må tas ned. Kommunen må jobbe for å få innbyggerne til å bo lengst mulig hjemme. Bistand fra hjemmesykepleien er nøkkelen til å få til det, sier kommunedirektør Roar Vevelstad.

Kommunedirektørens forslag:

Kommunedirektøren presenterer to alternative løsninger for å redusere antall sykehjemsplasser. Det er alternativ 1 som kommunedirektøren anbefaler å velge.

Alternativ 1: Legge ned drift av 40 sykehjemsplasser ved Iddebo sykehjem:
•    Dette er i praksis en nedleggelse av hele Iddebo sykehjem.
•    20 plasser avvikles ved naturlig avgang. 20 langtidspasienter overflyttes til helsehuset, andre sykehjem, og Bergheimveien 6.
•    Gjøre om 16/18 plasser ved Helsehuset til langtidsplasser, slik at de kan benyttes til midlertidig langtidspasienter.
•    Vurdering av ny tildeling av plass må skje etter vurderinger og kartlegging av pasientene som i dag bor ved Iddebo sykehjem.

Innsparingen er beregnet til 27 millioner kroner i 2025 og 37 millioner kroner i 2026.

Alternativ 2: Stenge en avdeling ved Iddebo sykehjem (20 langtidsplasser), og stenge en avdeling på helsehuset (16 plasser)
•    Cirka 20 langtidsplasser ved Iddebo sykehjem avvikles ved naturlig avgang.
•    Cirka 12 langtidspasienter fra Helsehuset overføres til Søsterveien og Vaterland tilrettelagte boliger og Bergheimveien 6 etter nærmere kartlegging av pasientene. 
•    En avdeling på helsehuset stenges. Antall korttidsplasser/spesialiserte plasser reduseres med cirka fire etter en nærmere gjennomgang.
Innsparingen er beregnet til 22 millioner kroner i 2025 og 30 millioner kroner i 2026.

Flere endringer i helse

At kommunens helse- og omsorgstjenester må forandres er ikke det samme som at tilbudet blir dårlig.

- Halden kommune skal fortsatt ha gode helse- og omsorgstjenester, men tjenestene må være annerledes enn vi har vært vant til. Annerledes kan også være trygt og godt, sier kommunedirektøren.

I det reviderte budsjettet foreslår kommunedirektøren også at disse punktene bør vurderes og utredes:

•    Revidering av kommunale kvalitetsstandarder.
•    Sentralisering og reduksjon av støttefunksjoner. 
•    Samdrift av avlastning, uteteam og dagsenter.
•    Vurdere organisering og reduksjon av årsverk i miljøvaktmestertjenesten.
•    Drift av krisesenter.
•    Utfasing bostøtte, etableringstilskudd og utbedringstilskudd.
•    Redusere et årsverk i helseveiledning for eldre med forebyggende hjemmebesøk. 
•    Flytte demenskoordinator til forvaltningsenheten.
•    Nedleggelse av trivselskoordinator i sykehjem. 
•    Redusere åpningstid i hjelpemiddellageret.
•    Overføre hverdagsrehabiliteringsteamet til hjemmebaserte tjenester - utredes videre.
•    Legevakt - utreder samarbeid med Sarpsborg på natt og helg.
•    Avvikle varm lunsj i institusjon, erstattes med brødmat.

Samtidig foreslår kommunedirektøren å styrke disse helsetilbudene:
•    Utvidelse av dagsenter to dager i uken på Bergheim 2. Kostnader fra 2025.
•    Øke med åtte avlastningsplasser på Helsehuset, mandag til fredag. Kostnader fra 2025.

Sentraladministrasjonen

Kommunens sentraladministrasjon foreslås redusert med 8,58 millioner kroner. Deriblant disse forslagene:
•    Formannskapets konto reduseres.
•    Brukerombud avvikles.
•    Kjøp av konsulent- og advokattjenester reduseres.
•    Ledige stillinger holdes ubesatte.

Samfunnsavdelingen

Kommunedirektøren foreslår en innsparing på 3,43 millioner kroner fra Samfunnsavdelingen. Deler av dette handler om å flytte enkelte arbeidsoppgaver fra samfunnsavdelingen til andre kommunalavdelinger i kommunen for å få en organisering som ligner mer på kommunens politiske organisering.

Undervisning og oppvekst

Kommuneområdet har i år gjennomført en nedbemanning som følge av at antall elever er færre. I tillegg legges det fram to andre tiltak som til sammen har en effekt på 1,25 millioner kroner.

Teknisk

Økt vintervedlikehold og økt vakthold ved Skofabrikken gir behov for innsparing på 1 million kroner. Det er en rekke mindre tiltak som foreslås for å spare inn dette. 

Eiendom

•    Ledige tomter og bygninger selges fortløpende.
•    Eksterne leieavtaler avvikles og i stedet benytte egne bygg.

- Det er mange forslag i revidert budsjett, men ikke alt er kutt. Mye av det som foreslås handler om å gjøre oppgaver på en annerledes måte for å bruke pengene mer effektivt. I tillegg til å finne nye, smarte måter å jobbe på, må vi selge unna eiendom vi ikke trenger for å redusere gjeld. Ved å kutte gjeld vil kommunen få lavere renteutgifter. Det er penger som kan brukes på gode kommunale tjenester, sier kommunedirektør Roar Vevelstad.