Søker medlemmer til forliksrådet

Søker medlemmer til forliksrådet

Nå søker vi etter to medlemmer, to varamedlemmer og ti møtefullmektiger til Forliksrådet for perioden 2025-2028.

Forliksrådet er det laveste leddet i det norske rettssystemet for sivile saker og spiller en viktig rolle utenfor de ordinære domstolene.  Forliksrådets hovedoppgave er å legge til rette for at partene ved mekling eller dom får løst saken enkelt, hurtig og billig. Behandlingen av en sak i Forliksrådet foregår på en mer uformell måte enn i de fastlagte mønstre for domstolene, og man trenger ikke advokat.

Å være medlem av forliksrådet er en ansvarsfull og interessant oppgave som krever både menneskekunnskap og en god forståelse for rettferdighet og lovverk. Her er en grundig informasjonstekst som kan brukes for å tiltrekke seg kvalifiserte søkere til forliksrådet – både medlemmer og varamedlemmer. Vi søker etter to av hver for perioden 2025 – 2028. 

Bli en del av Forliksrådet – Bidra til rettferdighet i ditt lokalsamfunn

Er du interessert i lov og rett? Ønsker du å gjøre en forskjell i ditt lokalsamfunn? Forliksrådet i Halden søker engasjerte borgere som ønsker å bidra til konfliktløsning og rettferdighet.

Hva er Forliksrådet?

Forliksrådet er det første trinnet i det sivile rettssystemet i Norge og behandler en rekke sivile tvister, som pengekrav, nabotvister og andre mindre saker. Rådet arbeider for å løse konflikter gjennom mekling, og kan også avsi dommer i enkelte saker.

 • Hvilke oppgaver vil du ha som medlem/ varamedlem av Forliksrådet?
  Som medlem av Forliksrådet vil du:
 • Delta i mekling mellom parter for å finne minnelige løsninger.
 • Vurdere bevis og argumenter presentert av partene.
 • Bidra til å avsi kjennelser og dommer i saker der mekling ikke fører frem.
 • Arbeide for å opprettholde et høyt nivå av integritet og rettferdighet i behandlingen av saker.
 • Samarbeide med de andre medlemmene i forliksrådet for å sikre en rettferdig og effektiv prosess.
 • Varamedlemmer må være forberedt på å bli innkalt til et møte med kort tidsfrist ved sykdom eller annet forfall hos de faste forliksrådsmedlemmene.

Hvem er egnet til å være medlem av Forliksrådet?

For å være medlem av Forliksrådet, bør du:

 • Medlemmene arbeider heldigitalt, det vil si at du får oversendt saksdokumenter elektronisk via Forliksrådsportalen. Avgjørelser skrives også digitalt. 
 • Ha god dømmekraft og evne til å se saker fra flere sider.
 • Være upartisk og ha evnen til å opptre rettferdig.
 • Ha gode kommunikasjonsevner og kunne håndtere sensitive situasjoner.
 • Jobbe selvstendig og være komfortabel med å ta vanskelige avgjørelser
 • Være interessert i lov og rett, selv om juridisk utdannelse ikke er et krav.
 • Være villig til å forplikte deg til opplæring og regelmessig deltakelse i rådets møter. I Halden forliksråd avholdes det rettsmøter cirka en gang i måneden.

Vilkår for å kunne velges

Forliksrådsmedlemmer er dommere, jf. domstolloven § 52, slik at domstolloven § 53 også gjelder for dem. Følgelig må forliksrådsmedlemmer være norske statsborgere – menn eller kvinner – som er vederheftige og som ikke er fradømt stemmerett i offentlige anliggender. Med vederheftig menes «betalingsdyktig», vedkommende må kunne dekke sine økonomiske forpliktelser.

I tillegg oppstiller domstolloven § 56 følgende vilkår for å kunne velges til forliksrådsmedlem: 

 • Vedkommende må ha fylt 25 år. 
 • Vedkommende må være under 70 år ved valgperiodens start, jf. § 70 nr. 1. 
 • Som forliksrådsmedlemmer skal bare velges personer som anses særlig egnet til  
  oppgaven, og som behersker norsk skriftlig og muntlig godt

Utelukkelse fra valg

Etter domstolloven § 56 første ledd annet punktum gjelder domstolloven § 71 til § 74 tilsvarende for forliksrådsmedlemmer. Dette innebærer at de som er utelukket til valg som lekdommere, heller ikke kan velges som medlemmer av forliksrådet.

Domstolloven: 
§ 71.
Utelukket fra valg på grunn av stilling er:

 1. Stortingets representanter og vararepresentanter,
 2. statsrådets medlemmer, statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere og ansatte ved Statsministerens kontor,
 3. statsforvaltere og assisterende statsforvaltere,
 4. utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene,
 5. ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet og kriminalomsorgen og personer som er tildelt begrenset politimyndighet,
 6. ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen og dens styre,
 7. ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen,
 8. praktiserende advokater og advokatfullmektiger,
 9. kommunens administrasjonssjef (medlemmene av kommunerådet i kommuner med et parlamentarisk styringssystem) og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte del i forberedelsen eller gjennomføringen av valget.
   

§ 72.
Utelukket fra valg på grunn av vandel er:

 1. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i mer enn ett år,
 2. den som er idømt forvaring eller særreaksjoner etter straffeloven § 40 eller §§ 62 til 65,
 3. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i ett år eller mindre, og det ved valgperiodens start er mindre enn 15 år siden dommen var rettskraftig,
 4. den som er idømt betinget fengselsstraff, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen var rettskraftig,
 5. den som er idømt eller har vedtatt bøtestraff for et forhold som etter loven kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen var rettskraftig eller vedtakelsen,
 6. den som har fått betinget påtaleunnlatelse eller domsutsettelse for et forhold som etter loven kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden avgjørelsen var rettskraftig.
  Dom på samfunnsstraff medfører utelukkelse etter første ledd nr. 1 eller 3, avhengig av lengden av den subsidiære fengselsstraffen. Ved delvis betinget fengselsstraff vurderes hver del for seg etter første ledd.

§ 73.
Kommunen skal kontrollere at ingen velges i strid med §§ 70-72.
For kontroll etter § 72 kan det foretas vandelsvurdering etter reglene i politiregisterloven § 45.

Hva kan du forvente?

Som medlem av Forliksrådet vil du få en unik innsikt i det juridiske systemet og muligheten til å utvikle dine ferdigheter innen konfliktløsning. Sivilrettsforvaltningen planlegger et innføringskurs for forliksrådsmedlemmene før inntredelse. Det vil komme mer informasjon om dette når opplegget er klarlagt. 

Godtgjørelse finner du i lenke her hos regjeringen.no

I særlige tilfeller kan det utbetales erstatning for tapt arbeidsfortjeneste mv. for forliksrådets medlemmer og varamedlemmer begrenset oppad til kr 775,- pr dag (justert 1. januar 2024)

Møtefullmektig

Vi søker deg som kan møte på vegne av en part som har en sak under behandling i forliksrådet.

Alle kommuner har forliksråd. I Halden trenger vi nå flere personer som kan påta seg å være møtefullmektig.

Som møtefullmektig får du som oppgave å representere en person/part som ikke kan eller har mulighet for å møte selv i forliksrådet. Du representerer kun den parten som oppdraget kommer fra, og skal i den enkelte sak være uavhengig av andre interesser enn partens.

Hvem kan være møtefullmektig?

Du må være over 25 år for å være møtefullmektig. Du må også ha alminnelig god kunnskap om samfunnet og du bør ha noe kunnskap om forliksrådets virksomhet. I tillegg må du beherske norsk godt både skriftlig og muntlig. Utover det er det ingen krav til deg. En møtefullmektig behøver ikke være bosatt i kommunen. Møtefullmektigen skal ha en skriftlig møtefullmakt av parten som legges frem for forliksrådet.

Er du en voksen og samfunnsinteressert person som ønsker å bidra med noe viktig av og til, kan med andre ord dette passe fint for deg!

Godtgjørelse er for tiden kr. 638 per sak. Dette tilsvarer et halvt rettsgebyr – p.t. kr. 1277. Godtgjøringen dekkes av vedkommende part.

Møtefullmektige til forliksrådet oppnevnes av kommunestyret den 19. september 2024, og det er behov for 10 møtefullmektige.

Hvordan søke?

Er du klar for å ta på deg denne viktige rollen? 

Vi ser etter borgere fra alle samfunnslag som har et ønske om å bidra til rettferdighet og samfunnsutvikling.
Send inn din søknad i dette digitale søknadsskjemaet senest 11. august 2024.