Kunngjøringer og høringer

Varsel om utvidelse av planområde – Detaljregulering for Os gravlund

Halden kommune varslet oppstart av arbeid med detaljregulering for Os gravlund i desember 2019. Arbeidet har ligget noe i bero, men tas nå opp igjen. 

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Halden – rullering av planens handlingsdel

Kommunedelplan for idrett og friluftsliv i Halden ble vedtatt i Kommunestyret 22.06.2016. Av hensyn til søknader om spillemidler for 2022 må handlingsdelen i planen rulleres i 2021.

Detaljregulering for Konglelund - høring og offentlig ettersyn

Forslag til Detaljregulering for Konglelund ble behandlet i Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk, klima og miljø i møte 12.05.21, sak PS 65/2021.

Oppheving av reguleringsplan for Pinsemenigheten Salen, Prestebakke

Kommunestyret i Halden vedtok i møte den 17.06.2021 å oppheve reguleringsplan for Pinsemenigheten Salen, Prestebakke.

Høring og offentlig ettersyn - Detaljregulering for brannstasjon på Remmen

Forslag til Detaljregulering for brannstasjon på Remmen (nasjonal plan-ID: G-730) ble behandlet i Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk, klima og miljø i møte 09.06.21, sak PS 84/2021.

Utkast til planprogram for frivillighetsplan

Kommunestyret har vedtatt at det skal lages en frivillighetsplan for Halden kommune. Vi ønsker nå innspill til forslaget til planprogram før det sendes til politisk behandling. 

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid - Nexans

På vegne av forslagsstiller Nexans varsles det om igangsetting av planarbeid av detaljreguleringsplan for utvidelse av Nexans kabelfabrikk. 

Invitasjon: Innhenting av idéer og innspill til transformasjon av «kulturkvartalet»

I forbindelse med flytting av bibliotek og kino til Os allé blir den gamle kinoen og biblioteksbygningen ledig. «Samfundet» og Brannstasjonen har allerede stått helt eller delvis ubrukt i en periode. Halden kommune ønsker at bygningenes innhold og bruk ses på i sammenheng med byutvikling for området de ligger i.

Nærings- og sysselsettingsplan 2021-2025, offentlig høring

Hovedutvalg for plan - teknisk - landbruk - klima og miljø (HTEK) har gjort likelydende vedtak 07.04.2021:

Halden kommune - forslag til kommuneplan 2021-2050 – Høring og offentlig ettersyn

Med henvisning til plan- og bygningslovens § 11-14 legges forslag til ny arealdel i kommuneplanen ut til høring og offentlig ettersyn fra 12. april – 3. juni 2021.