Varsel om oppstart av detaljregulering for del av Tistedal, kvartalet Bjerklundveien - Orødveien - Tangenveien (nasjonal plan-ID G-739)

Varsel om oppstart av detaljregulering for del av Tistedal, kvartalet Bjerklundveien - Orødveien - Tangenveien (nasjonal plan-ID G-739)

På vegne av GT Gruppen AS versles det om oppstart av arbeid med "Detaljregulering for Tistedal, kvartalet Bjerklundveien - Orødveien - Tangenveien".

Hensikten med planarbeidet er å komplettere med ny boligbebyggelse på ubebygde tomter og på en tidligere barnehagetomt. Planinitiativet foreslår konsentrert småhusbebyggelse med felles adkomst, parkering og lekeplass, 50% BYA og bygg i 2 etasjer. Krysset Orødveien x Bjerkelundveien og lekeplassen ved Bjerklundveien kan være aktuelt å innlemme i planforslaget.

Planområdet som varsles har et areal på ca.12 daa. og omfatter foruten eiendommer for planlagt bebyggelse på gnr. 145, bnr. 2, 18, 114, også lekeareal på gnr. 145, bnr. 12, og nabotomter gnr. 145, bnr. 8, 39, 40, 42, 65, 88, 96. Planavgrensningen omfatter også veigrunn som omslutter kvartalet i Bjerkelundveien, Orødveien og Tangenveien.

Foreslått planavgrensning

Arealet innenfor plangrensen kan bli redusert i planprosessen fram til et planforslag legges fram.  
 
Tiltakshaver er GT Gruppen AS, Olleveien 2, 1791 Tistedal

Har du innspill til planarbeidet kan du sende disse til plankonsulent Halden Arkitektkontor AS, Pb. 374, 1753 Halden, eller erlend@haldenarkitektkontor.no innen 31.12.2021. 

Eventuelle spørsmål kan rettes til Halden Arkitektkontor AS ved Erlend Eng Kristiansen på tlf. 69 17 53 85 eller e-post erlend@haldenarkitektkontor.no