Varsel om vedtak - Planprogram for regionalt næringsområde på Svinesundplatået

Varsel om vedtak - Planprogram for regionalt næringsområde på Svinesundplatået

Kommunestyret i Halden fattet, den 28.10.2021, vedtak om fastsettelse av planprogram for «Områderegulering for regionalt næringsområde på Svinesundplatået» (sak 132/2021).

Planprogram skal normalt fastsettes innen ti uker etter fristen for å avgi høringsuttalelser. I dette tilfellet har det gått lenger tid. Kommunen kan ikke se at forholdet har negative konsekvenser for planprosessen. Dersom dette har ført til ulempe for berørte parter, ber kommunen om at dette meldes til kommunen.

Halden kommune, Postboks 150, 1751 Halden
E-post: postmottak@halden.kommune.no