Eiendommer med boligtakst fra Skatteetaten

Eiendommer med boligtakst fra Skatteetaten

I Halden kommune er det boligverdien fra Skatteetaten som er grunnlaget for eiendomsskattetaksten for boliger flest.

Innhold

Stort sett blir ikke boliger i Halden taksert av kommunen. Men noen unntak fins det: Våningshus på gårdsbruk og nybygde boliger har ikke boligverdi fra Skatteetaten. Nybygde boliger får normalt sett boligverdi innen to år etter ferdigstillelse. For noen boliger er det ikke meldt inn areal (p-rom) til Skatteetaten.
Boliger hvor det ikke er meldt inn areal får da inntil videre en kommunal takst.

Fritidseiendommer/hytter, næringseiendommer og ubebygde tomter har heller ikke formuesgrunnlag fra Skatteetaten og blir kommunalt taksert.

Takst og beregning av eiendomsskatt

Boligverdien på en boligeiendom er hentet ut fra Skatteetatens database som brukes i skattelikningen for personbeskatningen. Denne taksten fastsettes av Skatteetaten basert på opplysninger gitt av eier.

Eiendomsskattetaksten skal ifølge loven gjenspeile eiendommens objektive markedsverdi i dag - den verdi en antar at en kjøper er villig til å betale for eiendommen ved ordinært salg. 

Logg inn og se hvordan eiendomsskatten din regnes ut

Hva er boligverdi?

Boligverdien er et anslag på markedsverdien, beregnet ut fra boligens areal (p-rom) multiplisert med en kvadratmeterpris beregnet av SSB (Statistisk Sentralbyrå). Det er boligeier selv som er ansvarlig for at riktig areal etc. er meldt inn til Skatteetaten. Hvilke arealer som skal måles og hvordan dette gjøres fremgår på Skatteetatens hjemmesider.

Informasjon om formuesverdi på skatteetaten.no

Boligverdiene justeres av Skatteetaten årlig, basert på lokal prisutvikling i lokalt eiendomsmarked registrert hos SSB, mens kommunalt fastsatte takster ligger fast i hele den tiårige takstperioden.

Formuesgrunnlag/boligverdi (tidligere ligningsverdi)

Boligverdien er ikke det samme som tidligere ligningsverdi. Boligverdien er lik uansett om du har en primærbolig eller en sekundærbolig. I ligningen er formuesverdien for primærboligen 25 prosent av formuesgrunnlaget, mens formuesverdien i ligningen for sekundærboliger er 90 prosent av formuesgrunnlaget.

Når formuesgrunnlag/boligverdi brukes som grunnlag for eiendomsskattetaksten, jf. eiendomsskattelovens § 8 C-1, brukes denne uten noen prosentvis reduksjon i utgangspunktet på denne markedsverditaksten.

Reduksjon av skattenivå

Alle bolig- og fritidseiendommer får imidlertid etter lovendring vedtatt av Stortinget en reduksjon på 30 prosent av taksten, uavhengig av om det brukes boligverdi fra Skatteetaten eller kommunal takst som grunnlag for eiendomsskattetaksten. Taksten reduseres derfor med ovenstående før skatten beregnes.

Bunnfradrag

Et eventuelt bunnfradrag for selvstendige boenheter bestemmes årlig av kommunestyret. Halden kommune har nå vedtatt for 2021 økt bunnfradag på 500 000 kr per selvstendig boenhet, og dette kronebeløpet trekkes da også fra takstbeløpet redusert med 30 prosent, jfr. ovenfor.

Oversikt over antall godkjente selvstendige boenheter for din eiendom, jfr eiendomsskattelovens § 11, annet ledd, er hentet fra matrikkelen. Det kan være registrert feil antall boenheter på din eiendom. Du må derfor kontrollere det i skatteseddelen og evt. klage om du ikke er enig i det antall som er brukt der. Antall godkjente selvstendige boenheter på en eiendom avgjøres av kommunens bygnings-og oppmålingsmyndighet.

Matrikkelen - Norges eiendomsregister

Utskrevet eiendomsskatt

Takstbeløpet deretter er grunnlag for eiendomsskatten. Skattesatser for boliger og fritidsboliger beregnes i promiller fra 1-4 av denne taksten. For næring 1-7 promille.

Promillesatsene kommunestyret i Halden har vedtatt er:

  • 3 promille for bolig- og fritidseiendommer 
  • 7 promille for øvrige eiendommer (i det alt vesentlige næringseiendommer).

Melding om takst og skatt – skatteseddel

Du får tilsendt en egen skatteseddel som viser hvilken takst eiendommen din har fått, hvilken skatt i kroner og øre du skal betale, og hvordan denne er regnet ut. Skatteseddelen sendes årlig ut før 1. mars.

Du vil motta skatteseddel i din digitale postkasse eller på Altinn. Hvis du ikke åpner brevet i Altinn, vil du få skatteseddelen i posten.

Offentlig ettersyn

Takstene på eiendommene legges ut til offentlig ettersyn i tre uker fra 1. mars. Skattelistene er tilgjengelige i papirformat på Servicesenteret

Eiendommer med flere eiere

Skatteseddel og detaljert melding om takst og skatt sendes til én eierrepresentant (hjemmelshaver). For eiendommer med flere eiere, er det viktig at eierrepresentanten orienterer de andre om taksten og skatteberegningen. Gi skriftlig beskjed til kommunens eiendomsskattekontor hvis en annen av hjemmelshaverne ønskes oppført som eierrepresentant og fakturamottaker.

En eiendom – én faktura

Halden kommune sender som hovedregel én faktura per eiendom. Unntak kan være eiendommer med både bolig- og næringsformål. Faktura vil som hovedregel bli sendt til hjemmelshaver.

Fritak for eiendomsskatt

Kommunestyret kan gi eiendommer og bygninger fritak for eiendomsskatt for 2021 på bakgrunn av Eiendomsskattelovens § 7.

Informasjon om fritak for eiendomsskatt

Klage

  • Klage og henvendelser på boligverdien skal til Skatteetaten. Ingen klagefrister.
  • Dersom du mener boligverdien gjenspeiler feil markedsverdi, feil areal eller annet, må du kontakte Skatteetaten. Det er eier selv som er ansvarlig for at riktig areal etc. er registrert.
  • Det er kun Skatteetaten som kan godkjenne endringer i boligverdien. På Skatteetatens nettsider kan du finne god informasjon om boligverdi og hvordan du går frem for å endre denne.
  • Du kan også melde inn endringer i areal via skattemeldingen.

Du finner mer informasjon om formuesgrunnlaget på Skattetatens nettsider www.skatteetaten.no 

Skatteetaten kan kontaktes på tlf 800 80 000

Det er ingen frister for å klage på boligverdien. Dette kan gjøres løpende gjennom året. Halden kommune har ikke myndighet til selv å rette eventuelle feil i Skatteetatens boligverdier.

Fakturering

  • Du får faktura på eiendomsskatt fire ganger i året, med forfall i mars, mai, september og november.
  • Eiendomsskatten faktureres sammen med kommunale avgifter.
  • Årlig eiendomsskatt under kr 300 faktureres ikke.

Du må betale fakturaen selv om du har klaget på taksten/skatten. Hvis du får medhold i klagen, vil kommunen betale tilbake det du har betalt for mye, pluss renter.