Bålbrenning

Bålbrenning

Åpen ild i eller i nærheten av skog og annen utmark er forbudt i perioden 15. april til 15. september. Ønsker du å gjøre opp ild i utmark i denne perioden, må du ha tillatelse fra brannvesenet. Dette gjelder også om du ønsker å bruke engangsgrill. 

Innhold

Plikt til aktsomhet

Du plikter alltid å vise aktsomhet. Brudd på aktsomhetsplikten kan føre til både straff- og erstatningsansvar.

Vær oppmerksom på at brannsjefen alltid kan forby opptenning eller kreve åpen ild slukket hvis det foreligger en åpenbar brannfare.

Ny forskrift 2022

Halden kommune har vedtatt en lokal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner. 
Her finner du informasjon om forskriften

Informasjon om bålbrenning

Som følge av de store konsekvensene en skogbrann har, er teksten også oversatt til flere språk:

Dette må du vite før du tenner opp bål

Bålbrenning og grilling er hyggelig både på tur og i egen hage. Her får du informasjon om hvor og når du kan grille og brenne bål, og hvilke forholdsregler du bør ta.  

Hva er generelt bålforbud?

I Norge må alle vise aktsomhet og opptre på en slik måte at brann ikke oppstår. Dette gjelder alle, hele tiden og over alt. I tillegg har vi et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september hvor det er forbudt å tenne opp bål og grill i, eller i nærheten av, skog og annen utmark.

Brannvesenet kan likevel gi tillatelse til å tenne bål, hvis du søker om dette. Sjekk alltid hvilke regler som gjelder for din kommune før du tenner bål. Stranden vil oftest regnes som utmark og vil da være omfattet av det generelle bålforbudet. Hvis du likevel ønsker å tenne bål eller grille, må du søke om tillatelse fra kommunen.

Selv om det er generelt bålforbud, har du lov til å tenne bål der det er opplagt at det ikke kan starte en brann. Det skal svært mye nedbør til for at det opplagt ikke kan føre til brann. Ved overtredelse av aktsomhetsplikten eller det generelle bålforbudet, kan du straffes med bot eller fengsel.

Søk om tillatelse til å tenne opp bål

I perioden 15. april til 15. september er det likevel lov å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann. 

Dette kan være på egen eiendom, gårdsplass, hustomt, dyrket mark og lignende. Med "åpenbart ikke medføre brann" menes f.eks. at det ligger snø på bakken, eller at det har vært mye nedbør over lang tid.

Er du usikker, bør du ta kontakt med brannvesenet. Du bør uansett gi melding til Øst 110-sentral på telefon 64 91 31 00 dersom du tenner opp bål i denne perioden

Kan jeg grille i egen hage?

Hvis du skal grille på områder som er langt unna skog og utmark, for eksempel i hager eller på tilrettelagte grill- og bålplasser i parker, gjelder den alminnelige aktsomhetsplikten. Dette innebærer at du må være forsiktig, ansvarsfull og bålet må være fullstendig slokket før du forlater stedet.

Hvis du bruker engangsgrill, må du huske å vurdere brannfaren mot underlaget. Under engangsgrillen blir det varmt og underlaget kan fort ta fyr eller bli skadet av varmen. Sett aldri grillen direkte på bakken.

Er det lov med bål på sankthans?

Du må søke brannvesenet i din kommune om å få tillatelse til å tenne opp sankthansbål. Brannvesenet vil i sin vurdering blant annet se på hvor det søkes om å få tenne bål, brannfaren og værforholdene. Brannvesenet kan sette betingelser for tillatelsen. Den som søker om å få tenne bål, må selvfølgelig også ha avklart med grunneier at det kan tennes bål.

Tips til trygg bålbrenning:

  • Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold.
  • Det er alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten.
  • Det bør være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet.
  • Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon.
  • Det er ikke lov å brenne bål på svaberg.
  • Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov.
  • Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig.
  • Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annen søppel.
  • Når du forlater bålplassen, skal bålet være helt slukket. 

På skogbrannindeksen til yr.no kan du se om det er fare for skogbrann der du bor. 

Se informasjon om aktive varsler på Varsom.no