Foreslår store skoleendringer

Foreslår store skoleendringer

Skolestruktur: Halden kommune har mottatt en konsulentrapport der det foreslås flere nedleggelser og vesentlige endringer med skolene i Halden. 

Oppdatering 3. april: Denne rapporten er sendt på høring. Les om høringen her!

Halden kommune har en stor overkapasitet på skole, og enda større vil den bli. I 2035 kommer det til å være drøyt 3000 elever i grunnskolen i Halden. Det er 550 færre elever enn i 2022, men 900 færre enn dagens skoler har plass til.

- Det er naturlig med ulike meninger om en ny skolestruktur, men vi mener kommunens økonomiske situasjon krever at vi bruker ressursene i skolen på en best mulig måte. Skolebyggene koster det samme å drifte uansett om det er få elever der eller om plassen er godt utnyttet. Halden kommune mener det er bedre å bruke litt mindre penger på skolebygg og heller bruke litt mer penger på barna, sier direktør undervisning og oppvekst Kent-Arne Andreassen i Halden kommune. 

For å få et godt faktagrunnlag og en nøytral vurdering har Halden kommune leid inn KS Konsulent til å vurdere situasjonen i Halden. Konsulentene skal vise alternativer for fremtidens skole i Halden. I dette arbeidet har det vært gjennomført en medvirkningsprosess der representanter for alle elevråd, ansatte og foresatte har gitt innspill. Nå har konsulentene levert sin rapport og der foreslås det flere store endringer i Haldenskolen. 

Her kan du lese hele rapporten fra KS Konsulent. (PDF, 4 MB)

- Konsulentrapporten foreslår flere nedleggelser og andre store endringer i Haldenskolen. Det er viktig å forstå at ingenting i rapporten er bestemt ennå. Nå må vi sette oss godt inn i forslagene. Alle i skolen og resten av Halden skal få muligheten til å si sin mening. Politikerne trenger et godt grunnlag for å ta viktige valg for skolene i Halden. Derfor er det først når en høringsprosess er gjennomført nærmere sommeren at kommunedirektøren vil legge fram sitt forslag for politikken, sier Kent-Arne Andreassen. 

Hvorfor endring?

I rapporten uttrykker en del foreldre klare ønsker om bedre og jevnere kvalitet i skolen, fornyelse i tråd med samfunnsutvikling og forutsigbarhet i god drift. Det ønsker Halden kommune også. Derfor mener vi det er lurt at vi nå har fått en uavhengig rapport som gir gode anbefalinger om hvordan vi best kan bruke de midlene vi har tilgjengelig.  

Halden har samme utfordring som de fleste andre norske kommuner; nedgang i antall barn og økning i antall eldre. De største utgiftene for å drive en skole er lønn og utgifter til å drifte og vedlikeholde bygg. Halden bruker i dag cirka 60 millioner kroner årlig til forvaltning, drift og vedlikehold av alle skolebyggene.  

I rapporten står det at dagens skolestruktur ikke er bærekraftig, verken kvalitativt eller økonomisk, spesielt når elevtallene minker i årene framover. Dette vil gå ut over både elever og ansatte ettersom kommunen vil bruke stadig mer penger på drift av bygg enn på elevene. De små skolene vil få enda færre elever, men de må opprettholde dagens antall lærere for å ha et forsvarlig nivå på undervisningen.  

Den økonomiske situasjonen på skolene i dag er svært trang, og man sliter med å opprettholde den standarden på det pedagogiske arbeidet som lovverket krever. Lovkravene til kvalifikasjoner er store og fra 2025 er de enda større.   
Noen skolebygg krever ganske store investeringer for å få en forsvarlig standard, både når det gjelder krav til tilfredsstillende arbeidsmiljø og til det pedagogiske arbeidet. 

Dersom en skole i en kortere periode har for liten kapasitet, er det vesentlig billigere å sette opp et midlertidig bygg enn å operere med ledig kapasitet over lang tid. Dagens modulbygg har også god kvalitet, og er på nivå med de fleste skolebygg.  
I praksis vil dette si at man står i et valg om man vil bruke ressurser på bygg eller på undervisning.

Dette er forslagene

Konsulentene anbefaler i sin rapport Halden kommune å gjøre store endringer i skolestrukturen. Flere mulige løsninger presenteres i rapporten, men konklusjonen til konsulentene er at det lureste Halden kommune kan gjøre er å:

 • legge ned Prestebakke skole
 • legge ned Rødsberg ungdomsskole
 • gjøre om Os skole til en 1-10 skole ved å ta i bruk annet bygg i Os allé
 • vurdere å legge ned Berg skole
 • dersom ikke Berg skole skal legges ned, mener konsulentene det kan være et alternativ å legge ned Låby skole.
   

Nedleggelsene som foreslås vil naturlig nok føre med seg at elever vil måtte bytte skole. Det kan også bli endring i hvilke barneskoler som går til hvilke ungdomsskoler. 

Slik argumenterer KS-Konsulent om sine forslag:

Rødsberg

Rødsberg skole bør legges ned. Hovedårsaken er at det er en skole som vil koste svært mye å renovere eller bygge nytt, da nærmer vi oss 400 millioner kroner, noe kommunen ikke har økonomi til i dag. I tillegg vil Halden ha stor overkapasitet på opptil 900 skoleplasser i årene som kommer. Da står valget mellom å bruke pengene på elevene eller på tomme bygg.  Aktuelt fra skoleåret 2026/2027 i alternativ 1a og 2025/2026 i alternativ 1b.  

Prestebakke

Prestebakke vi bli en svært liten skole, og både elever og lærere synes miljøet er i minste laget allerede i dag. Da har man to alternativer, enten legge ned skolen eller fylle den opp med flere elever. Dersom man ikke finner en løsning for å fylle den med aktivitet, vil det sannsynligvis bli enda flere som søker seg bort, og den vil gradvis gå i oppløsning. Aktuelt fra skoleåret i 2025/2026 i alle alternativene.

Os

Os skole anbefales gjort om til 1-10-skole dersom Rødsberg legges ned. Konsulentene har to alternative løsninger på dette i sin rapport, men begge alternativene krever at en annen bygning i Os allé tas i bruk som skolebygg. Aktuelt fra skoleåret 2025/2026, 2026/2027.

Berg

Berg skole bør også vurderes, ifølge konsulentene. Deler av Berg skole er i dårlig stand og de skadede områdene vil sannsynligvis bli nødvendige å rive. Det vil da være vesentlige kostnader i å bygge deler av skolebygget opp igjen. Aktuelt etter 2028.

Låby

Dersom ikke Berg legges ned, mener konsulentene det kan være et alternativ å legge ned Låby skole. Konsulentene peker på at skolen har dårlige uteområder, og mangler parkeringssone for å slippe av barna. Skolen er et solid teglsteinsbygg, men funksjonaliteten og fasilitetene er av varierende kvalitet. Samtidig er det mye tilflytting til skolekretsen. Dersom man velger å legge ned Låby, får det noen større ringvirkninger enn ved de andre alternativene fordi det må gjøres flere endringer i skolekretsene. Samtidig vil en slik løsning gi god økonomisk gevinst. Aktuelt etter 2030.

Alle forslag er grundigere redegjort for i rapporten.

Alle alternativene

Selv om det er skoler som ikke er foreslått nedlagt, kan endring ved en skole påvirke skolekretser som også gjelder andre skoler. Her er alle alternativene fra konsulentene:

 • Løsning 1A: Os skole blir 1-10-skole og Rødsberg legges ned. Noen elever fra Os går til Gimle. Elever fra Berg får Strupe som ungdomsskole.
 • Løsning 1B: Os skole blir 1-10-skole og Rødsberg legges ned. Elever fra Gimle og Berg får Strupe som ungdomsskole.
 • Løsning 2: Rødsberg og Prestebakke legges ned. Løsning 2 kombineres med 1A eller 1B.
 • Løsning 3A: Låby, Rødsberg og Prestebakke legges ned. Kombineres med 1B.
 • Løsning 3B: Berg, Rødsberg og Prestebakke legges ned. Kombineres med 1B.
 • Løsning 4: Berg, Rødsberg, Prestebakke og Tistedal skole legges ned. Os skole blir 1-10 skole. Hjortsberg og Strupe organiseres som en 1-10 skole. Nedleggelse av Tistedal skole er aktuelt etter 2033.

Nye skolegrenser

Dersom det blir vedtatt å legge ned en eller flere skoler i Halden, vil det bli nødvendig å gjøre endringer på skolegrensene. For å kunne gjøre en grundig vurdering av hele Halden, mener kommunens administrasjon at det først må gjøres vedtak om nedleggelser før arbeidet med skolegrenser kan starte. 

Skolegrensene fastsettes i en forskrift. En ny revidert forskrift må derfor vedtas politisk før skolegrenser kan endres. Administrasjonen ser for seg at den politiske behandlingen av nye skolegrenser starter når arbeidet med nedleggelser er gjennomført.

- Vi ser for oss at ny skolestruktur vedtas i slutten av juni og at nye skolegrenser vedtas i slutten av oktober. Når endringene gjennomføres kan variere betydelig avhengig av hvilke skoler som berøres, sier direktør undervisning og oppvekst Kent-Arne Andreassen.

Veien videre

Administrasjonen har laget en plan for hvordan saken kan behandles. Det er likevel viktig å være tydelig på at det kan skje endringer underveis.

 • 20. mars 2024: Rapport med forslag fra KS-K offentliggjøres.
 • 2. april: Møte i Hovedutvalg for undervisning (HUOKI). Politikerne bestemmer om rapporten skal ut på høring.
 • 3. april – 29. mai: Rapporten er på høring. Alle kan gi sine innspill. (Detaljer om hvordan du kan gi innspill vil bli lagt ut på kommunens nettside).
 • 29. mai: Administrasjonen går gjennom innspill og starter arbeidet med å lage en politisk sak. 
 • 4. juni: Siste frist for å sende ut saksdokumenter til møte i HUOKI. Kommunedirektørens forslag til løsning offentliggjøres. 
 • 13. juni: Møte i Hovedutvalg for undervisning (HUOKI). 2 saker om skolestruktur behandles: 
  1. Kommunedirektørens forslag om fremtidig bruk av skolebygg. 
  2. Politikerne må ta stilling til om det skal lages nye skolegrenser i Halden.
 • 20. juni: Møte i Kommunestyret.  2 saker om skolestruktur behandles: 
  1. Endelig vedtak om fremtidig bruk av skolebygg. 
  2. Vedtak om å starte utredning av nye skolegrenser. 
 • August 2024: Administrasjonen innarbeider politiske vedtak i neste års budsjett.
 • 3. september: Møte i HUOKI. Forventet vedtak om å legge forslag til nye skolegrenser ut på høring
 • 4. september – 23. oktober: Ny forskrift om nye skolegrenser er på høring. Alle kan gi sine innspill. (Detaljer om hvordan du kan gi innspill vil bli lagt ut på kommunens nettside).
 • Oktober/november: Administrasjonen jobber med høringsinnspill og endelig forslag til nye skolegrenser. 
 • 1. november: Siste frist for å sende ut saksdokumenter til møte i HUOKI. Kommunedirektørens forslag til nye skolegrenser offentliggjøres. 
 • 12. november: Møte i HUOKI. Behandler sak om nye skolegrenser.
 • 12. desember: Møte i Kommunestyret. Endelig vedtak om nye skolegrenser ventes.
 • 2025-2030: Nye skolegrenser innføres. Avhengig av hvilke valg som tas, vil skolebygg legges ned til noe ulike tider i løpet av denne perioden.