Møte med Halden Ungdomsråd

Møte med Halden Ungdomsråd

Halden Ungdomsråd hadde 20.november sitt første ordinære møte etter at de brukte det forrige møtet på å konstituere seg. 

Det ble et innholdsrikt møte, med blant annet besøk av ordfører, varaordfører og utvalgsleder for hovedutvalg for undervisning, oppvekst, kultur og idrett. 

Hvordan jobber Halden ungdomsråd, og hvordan påvirker de avgjørelsene som tas? 

Ettersom dette var det første ordinære møtet for det nye ungdomsrådet ble det avsatt tid til besøk fra ordfører, varaordfører og leder for HUOKI. 

Bilde av 13 ungdommer og en mann - Klikk for stort bildeHele ungdomsrådet står her sammen med ordføreren.

Før dette ble det, som alltid, tatt opprop og sakslisten ble gjennomgått. I allerede første møte var det nok av saker å sette seg inn i, og leder og nestleder presenterte disse i en powerpoint-presentasjon. 

Disse sakene var på agendaen: 

 • Besøk av ordfører, varaordfører og utvalgsleder HUOKI
 • Trivselsregler Halden ungdomsråd
 • Kommunedirektørens forslag til budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027
 • Skolebesøk på Haldens ungomdsskoler med idrett og kultur
 • Valg av representant til ressursgruppe for universell utforming
 • Oppdatering vedrørende støtte til fritidsaktiviteter
 • Kvalitets- og utviklingsrapport Haldenskolen skoleåret 2022-2023

 

Besøk fra ledende politikere

Bilde av ungdommer som sitter rundt et bord sammen med to voksne politikere, henholdsvis varaordfører og utvalgsleder - Klikk for stort bildeHalden ungdomsråd i engasjert samtale med varaordfører Linn Laupsa og utvalgsleder for HUOKI Truls Breda

I dag hadde HUR besøk av ordfører Fredrik Holm, varaordfører Linn Laupsa og utvalgsleder for HUOKI, Truls Breda.

De fortalte de om viktigheten av Halden ungdomsråd, og ungdomsrådet ble også gitt anledning til å stille politikerne spørsmål. 

Ordføreren startet med å si at Halden kommune har ikke et ungdomsråd “bare for å ha et ungdomsråd”.  Ungdommenes stemme skal bli hørt, og Halden ungdomsråd skal mene mye om mye, og innspillene deres skal lyttes til. Ungdomsrådet skal oppleve at deres innspill skal bli tatt på alvor. Ordføreren ønsker at Halden ungdomsråd med jevne mellomrom også skal komme innom kommunestyret. Han sier også at Halden ungdomsråd blant annet skal involveres mye i arbeidet med ny skolebruksplan. 

Halden ungdomsråd stilte også politikerne spørsmål om hvordan deres innspill blir tatt med i avgjørelsene som tas. 

Truls Breda svarte at innspillene blir lest, diskutert og tatt med i diskusjonene i utvalget, og Halden Ungdomsråd sin stemme er viktig. Han er også imponert over måten ungdommen setter seg inn i sakene på, og at mange av sakene er store og tunge. 

- Dere er en viktig røst!, avslutter Breda med. 

Laupsa forteller at det er en stor overvekt av godt voksne, og også av menn, i kommunestyret. Derfor er Halden ungdomsråd svært viktig. Mange beslutninger som angår ungdommen, tas av voksne, som ikke representerer ungdommen direkte. Derfor er innspillene fra Halden ungdomsråd så viktige.

Bilde av ordfører Fredrik Holm sammen med ungdommene rundt et bord - Klikk for stort bildeOrdfører Fredrik Holm kom også og snakket med Halden ungdomsråd.

Alle tre sier også at kontaktinformasjonen deres ligger offentlig tilgjengelig på kommunens hjemmesider, og at det bare er å ta kontakt direkte med politikere også. 

I Halden ungdomsråd sine vedtekter står det at de kan få 10 minutters taletid i både kommunestyremøtene og i de andre utvalgene. 

Videre orienterte Elida Aam (leder) og Thale Schjønsby (nestleder) om hvordan Halden ungdomsråd jobber med sakene de får inn til behandling. De forteller at de føler at de blir hørt, og at deres innspill blir tatt med i avgjørelser. Det er mange nye i ungdomsrådet, og mange har ikke erfaring med å kunne gi innspill til saker enda. 

Halden ungdomsråd sine trivselsregler

Ungdomsrådet brukte deretter litt tid av dette møtet til å bli enige om trivselsregler for møtene sine. Dette oppgis som viktig for å få en god møtekultur, og godt gjennomførte møter. 

Dette er trivselsreglene man ble enige om: 

 • ikke sitte på telefonen i møtet - kun det som er ytterst nødvendig
 • lytte til de som snakker, ikke avbryte
 • alle skal få si sin mening - vi skal respektere hverandres meninger.
 • holde seg saklig i diskusjonene. 
 • være fokusert på møtene
 • respektere tiden og komme tidsnok. 
 • bruke tegn - en finger for ordet, to fingre for replikk til en annen sin kommentar. 

Kommunedirektørens forslag til budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027

Bildet viser en mann i svart genser som sitter ved et bord sammen med to unge gutter - Klikk for stort bildePål Granholmen gikk gjennom Kommunedirektørens budsjettforslag for 2024 og økonomiplan 2024-2027.

Økonomisjef Pål Granholmen kom for å presentere Kommunedirektørens budsjettforslag for 2024 og økonomiplan for 2024. Dette ble presentert i en kortfattet versjon, og det ble en gjennomgang av de ulike kommunalavdelingenes budsjettforslag. Det ble gjennomgått en rekke ulike utfordringer og behov, og hvilke tiltak det er lagt opp til at man kan gjøre. Det å sette seg inn i hele kommunebudsjettet er en stor oppgave, og Halden ungdomsråd hadde mange spørsmål som de fikk svar på. 

Skolebesøk med idrett og kultur

Tor-Håkon Nordenhaug, rådgiver idrett og friluftsliv, presenterte tiltaket “Skolebesøk med idrett og kultur”, som er et tiltak i samarbeid mellom Halden kommune, Halden Idrettsråd, Halden Kulturråd, Sparetime UB og ungdomsskolene i Halden. Tiltaket er finansiert med tilskudd fra Sparebankstiftelsen DNB. 

I april 2024 skal man samle ungdomsskoleelever fra alle Haldens ungdomsskoler til en “fritidsmesse”, hvor det skal vises frem alt som finnes av fritidsaktiviteter i Halden. Bakgrunnen for prosjektet er at vi vet at det er stort frafall i ungdomsårene, og det er gjort undersøkelser som viser at ungdommer kan tenke seg å begynne på noe nytt i Halden. “Vet ikke hva som finnes” oppgis som hovedårsaken til at de ikke begynner på noe nytt, og det er det man ønsker å gjøre noe med i dette tiltaket. 

Halden Ungdomsråd synes det er et godt tiltak som kan bidra til at flere ungdommer begynner, enten for første gang eller igjen med en fritidssyssel. De hadde også gode innspill på at man bør jobbe ut mot idrettsklubbene for å få de til å tilrettelegge for flere breddetilbud, eller tilbud for nybegynnere med lavere terskel for deltakelse. Det bør her også legges til at “ble for seriøst/for mange treninger/aktiviteter” oppgis som hovedårsaken til at ungdom slutter. 

Ressursgruppe universell utforming

Rådgiver for universell utforming ved avdeling for samfunnsutvikling, Bente Bjørk, var i møtet for å få inn en representant til ressursgruppa “leve hele livet”. Dette er en ressursgruppe for universell utforming som møtes fire ganger i året, og som er med på å prioritere og diskutere saker om universell utforming i Halden kommune. 

En dame med grått kort hår, brun genser og et brunt skjerf med hvite prikker. Hun smiler. - Klikk for stort bildeRådgiver for universell utforming, Bente Bjørk, var i møtet for å få en representant fra ungdomsrådet inn i ressursgruppa for universell utforming i Halden kommune.

Bjørk fortalte først litt generelt om hva universell utforming var, og brukte flere eksempler fra Halden som ungdommene kjente seg igjen i. Helma Høeg Karlsen og Amelia Mathilde Voldberg ble valgt som henholdsvis representant og vararepresentant. 

Støtte til fritidsaktiviteter - oppdatering november 2023. 

Tor-Håkon Nordenhaug orienterte ungdomsrådet om status for søknader om støtte til fritidsaktiviteter, som er en ordning Halden kommune forvalter med tilskuddsmidler fra Bufdir. Fra august til november har Halden kommune innvilget over 100 søknader om støtte som skal gjøre at alle barn og unge skal kunne delta i minst én fritidsaktivitet uavhengig av økonomi. Det har vært en utfordring at man ikke har hatt nok tilskuddsmidler til å innvilge alle søknadene som kommer inn, og man har gradvis justert ordningen. Det innebærer at det nå er en inntektsgrense, og en maksimal støtte på 3000 kr per år, slik at ordningen treffer flest mulig. 

Halden ungdomsråd gir innspill på at ordningen kan markedsføres enda mer ut på skolene selv om den ikke er universell, da det kan føre til at flere av de som virkelig har behov for den plukker den opp.  

Kvalitets- og utviklingsrapport Haldenskolen skoleåret 2022-2023

Siri Anette Larsen, fagleder forebygging og oppvekst gikk gjennom den årlige tilstandsrapporten for grunnskolen i Halden. Rapporten viser blant annet elevene stort sett er fornøyde med sitt læringsmiljø, og at de i stor grad opplever trivsel og trygghet i skolen. Samtidig er andelen elever som opplever mobbing høyere enn tidligere, og det er mobbing mellom elever det er mest av. Den digitale mobbingen har også økt på enkelte skoler. Hovedfunnene i undersøkelsen samsvarer i stor grad med resultater fra de samlede resultatene for hele Norge. 

Bilde av en voksen dame med lys grå genser og håret satt i en bunt på bakhodet står ved en PC og prater med ungdommer om mobbeistuasjonen i skolen. - Klikk for stort bildeSiri Anette Larsen orienterte ungdomsrådet om kvalitets- og utviklingsrapporten for Haldenskolen i skoleåret 2022-2023. Ungdomsrådet hadde mange meninger om dette.

Halden Ungdomsråd sier at de tydelig ser dette på nett og sosiale medier, og spesielt der hvor du kan være anonym. Jodel blir nevnt som en app som skaper mye mistrivsel og støy, nettopp fordi man er helt anonym. 

Halden Ungdomsråd kommer til å være mye involvert i hva man skal gjøre fremover som tiltak for å forebygge mobbing, og ønsker også selv å være involverte i dette arbeidet. 

De nasjonale prøvene hadde ganske like resultater som fjoråret. Resultatene på ungdomsskolenivå ligger litt lavere enn nasjonale resultater. Elevene har best resultater på eksamen i engelsk, og ligger generelt likt eller litt under de nasjonale gjennomsnittskarakterene. 

Dette er ungdomsrådet: 

Klikk på bildene under for å lese mer om hver enkelt representant i Halden Ungdomsråd. 

I tillegg til de som er avbildet, er Mina Waleur-Eriksen, representant fra Ungdomshuset i Skofabrikke/Rockehuset med i Halden ungdomsråd. 

Bilde av ei jente med blondt hår og svart tettsittende genser. - Klikk for stort bilde
Bilde av ei jente med mørkt hår som er satt i en flette. Hun har på seg en hvite genser med svarte horisontale striper. - Klikk for stort bilde
Bilde av ei jente som smiler til kamera. Hun har på seg en t-skjorte med "hard rock" på, og har hodetelefoner hengende rundt halsen. - Klikk for stort bilde
Bilde av gutt med midtskill og svart hettegenser. - Klikk for stort bilde
Bilde av en gutt med blondt hår og midtskill. Han har på seg svart genser. - Klikk for stort bilde
Bilde av ei jente med blondt hår. Hun har på seg en hvit genser med horisontale burgunder striper. Hun har også briller på. - Klikk for stort bilde
Bilde av ei jente med hvit genser. Hun har langt, bølgete og mørkeblondt hår. - Klikk for stort bilde
Bilde av en gutt med kort blondt hår og grågrønn hettegenser. - Klikk for stort bilde
Bilde av en blid gutt med hvit Levis t-skjorte. Han har kort hår som bærer preg av at han nettopp har hatt på seg caps. - Klikk for stort bilde
Bilde av ei jente med langt brunt krøllete hår, som har på seg en lysebrun genser. Hun har et lite gullsmykke hengende på utsiden av genseren. - Klikk for stort bilde
Bilde av en gutt med kort midtskill og grønn genser med bokstaver på. - Klikk for stort bilde
Bilde av ei jente i hvit genser og langt blond hår - Klikk for stort bilde