Skal utrede utfordringene i Helse

Skal utrede utfordringene i Helse

Konsulentfirmaet Agenda Kaupang er engasjert for å hjelpe Halden kommune med utfordringene innen helse- og mestringssektoren. 

Halden kommune har i løpet av 2023 opplevd en kraftig økning i kostnadene tilknyttet tjenester innenfor sektor helse og mestring. Økt etterspørsel etter tjenestene og begrenset tilgang på kvalifisert arbeidskraft kan forklare deler av økningen. I tillegg ser kommunen at det kan være andre forhold som også påvirker kostnadsnivået. Videre vil behovet for helsetjenester øke på sikt. 

Kent-Arne Andreassen Halden kommune

- På bakgrunn av utviklingen vi har sett i 2023 trenger Halden kommune en grundig kartlegging og gjennomgang av kommunens tjenester innenfor helse og mestring. Målet for en slik gjennomgang er å finne ut hvordan kommunens tjenester kan organiseres best mulig for å sikre både faglig gode, effektive og økonomisk fornuftige tjenester fram mot 2030, sier fungerende direktør for helse og mestring Kent-Arne Andreassen i Halden kommune.

Vant anbudet

Oppdraget har vært ute på anbud og Halden kommune mottok tre tilbud. Nå er det avklart at Agenda Kaupang får oppdraget med tjenestegjennomgangen. Prisen for oppdraget er 400.000 kroner eksklusiv moms.

Agenda Kaupang er et ledende selskap innenfor organisasjons- og lederutvikling i offentlig sektor generelt, og kommunal sektor spesielt. Kommunale helse- og omsorgstjenester er blant selskapets kjerneområder.

- Ved å velge Agenda Kaupang som samarbeidspartner i dette oppdraget, vil Halden kommune få levert det som kreves for å kunne gjøre nødvendige omstillinger og for å nå målet om god kvalitet og kostnadseffektive tjenester, skriver Agenda Kaupang i sitt tilbud.

Selskapet skal utføre prosjektet ved hjelp av et konsulentteam med tre personer som har mye kompetanse og erfaring fra arbeid med helse og mestring spesielt og kommunal sektor generelt. Lederen av dette konsulentteamet er Hege Askestad som også tidligere har jobbet med Halden kommune.

Kommunens egen organisasjon

Det er ikke bare Agenda Kaupang som skal jobbe med å gjennomgå og foreslå forbedringer for Helse og mestring. En viktig del av prosessen er at også kommunen stiller med flere nøkkelpersoner. Derfor er det nedsatt en styringsgruppe og en prosjektgruppe som begge består av personer fra Halden kommune.

- For å lykkes med dette arbeidet er det viktig med god medvirkning fra både tillitsvalgte og ledere innen helse og mestring. Med denne organiseringen er jeg overbevist om at vi sammen kan finne riktig vei videre, sier Andreassen.

Styringsgruppen består av kommunedirektør Roar Vevelstad, fungerende direktør for helse og mestring Kent-Arne Andreassen, enhetsleder Sissel Lund, HR-sjef Anita Skagen, økonomisjef Pål Granholmen og tillitsvalgte: Mona Ramdal, Elisabeth Stø og Sidsel Skaug. I tillegg er Knut Olav Brekklund Sæves (kultursjef) med som en koordinator for styringsgruppen. 

Det er også etablert en prosjektgruppe med kommunalt ansatte. Denne gruppen ledes av økonomirådgiver Roar G. Kristiansen. Med seg i prosjektgruppen har han tillitsvalgte Anette Kvitnes Kjølerbakken, Iselin Bergstad og Renate Karlsen samt enhetslederne Trine Bang, Sissel Lund, Solfrid Ramdal, Linda Bakstad, Merete Tangen, Stephan Ulep og Morten Andreassen.  Knut Olav Brekklund Sæves er også med i prosjektgruppen som ressursperson. 

Prosjektet starter opp i desember i år og vil pågå frem til mars/april 2024.