Detaljregulering for Fjellås – varsel om vedtak av plan

Detaljregulering for Fjellås – varsel om vedtak av plan

Halden kommunestyre vedtok Detaljregulering for Fjellås, planID: 0101 G-735, i møte den 07.12.2023.

Protokoll fra møtet sammen med saksutredningen finner du nedenfor. Der finner du også plandokumentene som plankart, bestemmelser og planbeskrivelse samt ulike fagrapporter som er utarbeidet i forbindelse med planarbeidet.

Hovedhensikten med detaljreguleringen er å tilrettelegge for etablering av boligbebyggelse.

Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker fra denne kunngjøringen.

Eventuelle klager skal sendes skriftlig til Halden kommune, postboks 150, 1751 Halden eller postmottak@halden.kommune.no

Angi vedtaket det klages på, den eller de endringer som ønskes i planen og de grunner du vil anføre for klagen. (se også varslingsbrevet under)

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes innen 3 – tre – år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. Plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig for Halden kommune.

Dokumenter