Detaljreguleringsplan for ny brannstasjon på Remmen, Halden kommune

Detaljreguleringsplan for ny brannstasjon på Remmen, Halden kommune

Opprinnelig publisert på gammel nettside: :14.04.2020 15:23

​I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8, kunngjøres oppstart av detaljreguleringsarbeid i Halden kommune: NY BRANNSTASJON PÅ REMMEN, planID: G-730.

​Planområdet har et areal på ca 27 dekar, og omfatter deler av gnr/bnr: 60/1, 60/60 og 60/37, samt deler av vegarealer/ offentlig veggrunn 501/93 (BRA veien), og 501/95, 501/100 og 60/26 (langs riksvei 204/ Svinesundveien).

I løpet av planprosessen kan planområdet eventuelt reduseres noe.

Tiltakshaver er Halden kommune v./ Eiendomsavdelingen. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av ny brannstasjon/ beredskapssenter. Halden kommunestyre fattet vedtak om etablering av ny brannstasjon/ beredskapssenter på Remmen 19.04.2018, med konkurranse for aktuelle aktører. Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk, klima og miljø fattet 10.12.2019 vedtak om igangsetting av reguleringsarbeidet for brannstasjon/ beredskapssenter, samt oppkjøp av tomt og utarbeidelse av mulighetsstudie.

Det er ønskelig med øvingsfelt (medfører røykutvikling), samt helikopterlandingsplass. Det vurderes samlokalisering med ambulansetjenesten og sivilforsvaret, i et felles beredskapssenter. Planprosessen vil avklare dette nærmere. Halden Brannvesen holder for tiden til i midlertidige lokaler på Sørli-feltet.

Det ble avholdt oppstartsmøte i plansak 04.02.220.  Tiltaket er vurdert til å utløse krav om konsekvensutredning, men ikke utarbeidelse av planprogram og melding.

Området er i kommuneplanens arealdel avsatt som LNF-område.

Området berører reguleringsplan G-604 Remmen kunnskapspark (23.11.2006), felt F landbruk, felt H friluftsområde, og felt I parkbelte, samt reguleringsplan G-584 Gang- og sykkelvei Rv-21 (16.02.2006).

Eksisterende bebyggelse i planområdet (med unntak av trafo-stasjon) forutsettes sanert, inklusive sanering av dagens avkjørsel ut til riksveien. Ny avkjørsel for utrykningskjøretøy direkte til riksveien forutsettes etablert vest for fotgjengerundergangen, mens adkomst for øvrig skal skje fra BRA-veien.

Eventuelle innspill til det igangsatte planarbeidet må sendes innen 7. mai 2020 til:

Halden Arkitektkontor AS,
Pb. 374, 1753 Halden 

Eventuelle spørsmål rettes til Halden Arkitektkontor AS, tlf 69 17 53 85.

Kommuneplanstatus ny brannstasjon (JPG, 304 kB)

Reguleringsoversikt ny brannstasjon (JPG, 239 kB)

Protokoll HU teknisk 10des 2019 (PDF, 77 kB)

HU teknisk sak 12desember 2019 (PDF, 501 kB)

Reguleringsplan Remmen brannstasjon – Utvidet planområde-A4 2000 (PDF, 117 kB)