"ID-porten" og "Min side" er ustabil

Vår leverandør oppgraderer funksjonaliteten "ID-porten" som brukes i blant annet “Min side”. Tjenesten “Min side” er dessverre utilgjengelig denne helgen som følge av dette. 

Forslag til "Detaljregulering for Remmen studentby" - Høring og offentlig ettersyn

Forslag til "Detaljregulering for Remmen studentby" - Høring og offentlig ettersyn

Opprinnelig publisert på gammel nettside:26.02.2020 16:22

Forslag til «Detaljregulering Remmen studentby» ble behandlet i Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk, klima og miljø i møte 11.02.2020. Det ble fattet følgende vedtak:

- I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk, klima og miljø å legge forslag til «Detaljregulering for Remmen studentby» (nasjonal plan-ID: G-723) ut på høring og offentlig ettersyn, forutsatt en mindre endring, jf. vedtakspunkt 2. Plandokumentene består av illustrasjonsplan datert 19.12.2019, planbeskrivelse og bestemmelser datert 02.03.2020 og plankart datert 01.02.2020.


- Planbestemmelsene, Punkt 5. – Bebyggelse og Anlegg, oppdateres til å inkludere følgende: «Ved søknad om rammetillatelse skal det vedlegges en faglig vurdering, eventuelt simulering, av potensialet for turbulens på bakkeplan som følge av tårnhuset. Vurderingen skal inkludere eventuelle anbefalte avbøtende tiltak.»

Hovedformålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av studentboliger.

Plandokumenter, fagutredninger, og saksframstillinger finner du nedenfor:

Reguleringsplan til høring (PDF, 24 MB)

Protokoll 1. gangs behandling (PDF, 99 kB)

Eventuelle uttalelser til planforslaget sendes til Halden kommune, Plan og miljø, Pb 150, 1751 HALDEN, eller på epost til: postmottak@halden.kommune.no

Frist for å komme med uttalelser er 9. april 2020.