Forslag til detaljregulering for Rokkeveien 10

Forslag til detaljregulering for Rokkeveien 10

Forslag til «Detaljregulering for Rokkeveien 10» (plan-ID G-727) ble vedtatt lagt ut til høring og offentlig ettersyn av Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk, klima og miljø i møte den 02.05.2024, sak PS 63/2024.

Hovedhensikten med planforslaget er å legge til rette for at dagligvarebutikken i Rokkeveien 10 kan utvides mot nord. Utvidelsen innebærer riving av tre eneboliger i Brødløsveien 2, 2a og 2b. Som en del av tiltaket åpnes det for at det også kan være aktuelt å legge til rette for andre supplerende næringsvirksomheter i tilknytning til dagligvareforretningen. Over forretningen åpner reguleringsplanforslaget for at det kan etableres 2-3 etasjer med leiligheter. Boligparkering blir i kjeller med adkomst fra Brødløsveien. Parkering og varelevering til forretningen opprettholdes i sør som i dag, med adkomst via Brødløsveien. Gang-/sykkelforbindelser langs og gjennom planområdet sikres i planen. Planforslaget vurderes å være i hovedsak i tråd med kommuneplanen.

Kontaktinformasjon og frist for merknader

Eventuelle merknader til planforslaget sendes til Halden kommune, Plan og miljø, Postboks 150, 1751 Halden, eller postmottak@halden.kommune.no.

Frist for å komme med merknader til planforslaget er 01.07.2024.  

For eventuelle spørsmål til saken kan du ta kontakt med saksbehandler Bjørn Murvold på tlf. 477 92 175 eller epost bjorn.murvold@halden.kommune.no.

Dokumenter