Forslag til «Detaljregulering for Torpedalsveien 55» - høring og offentlig ettersyn

Forslag til «Detaljregulering for Torpedalsveien 55» - høring og offentlig ettersyn

Opprinnelig publisert på gammel nettside: 06.02.2020 14:57

​​Forslag til «Detaljregulering for Torpedalsveien 55» (nasjonal plan-ID: G-724) ble behandlet i Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk, klima og miljø i møte 21.01.2020, sak PS 2020/8.

Det ble fattet følgende vedtak:
1. Det foretas følgende endringer i forslag til reguleringsplan:

- Den sydlige delen av området avsatt til Offentlig eller privat tjenesteyting (BOP), parsellen gnr 74 bnr 215, reguleres som LNF område og brukes som dyrka mark.

-  Særskilte bestemmelser og beskrivelse vedrørende Dagsenter tas ut.
-  Plankart og Reguleringsbestemmelsene § 1 og 5.1 justeres.

2. Med disse endringer innarbeidet vedtar, i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10, hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk, klima og miljø å legge forslag til «Detaljregulering for Torpedalsveien 55» (nasjonal plan-ID: G-724) ut på høring og offentlig ettersyn.

Plandokumentene består av planbeskrivelse, bestemmelser og plankart datert 01.10.19, sist revidert x.x.2020..»

Plandokumentene er nå rettet opp i tråd med vedtaket og legges her ut til offentlig ettersyn.

Formålet med dette planarbeidet er å legge til rette for etablering av et nytt kommunalt vannforsyningsanlegg for å bedre leveringssikkerheten knyttet til kommunens vannforsyning. Videre legger planen til rettet for at området for Asak skole kan benyttes til annen offentlig tjenesteyting enn kun undervisning.

Plandokumentene finner du nedenfor.  

Eventuelle kommentarer til planforslaget sendes til Halden kommune, Enhet Plan og miljø, Postboks 150, 1751 Halden, eller på epost til: postmottak@halden.kommune.no. 

Frist for å komme med uttalelser er 20.03.2020.

Saksfremstilling med vedtak (PDF, 270 kB)

Plankart, datert 01.102019, sist revidert 23.01.2020 (PDF, 3 MB)

Planbestemmelser, datert 01.102019, sist revidert 23.01.2020 (PDF, 138 kB)

Planbeskrivelse, datert 01.10.2019, sist revidert 23.01.2020 (PDF, 2 MB)

Vedlegg til planbeskrivelsen - samlet (PDF, 17 MB)