Høring av forskrift - Forslag om forskrift for gebyrer etter plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og matrikkelloven

Høring av forskrift - Forslag om forskrift for gebyrer etter plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og matrikkelloven

Halden kommune har utarbeidet et revidert forslag om forskrift for gebyrer etter plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og matrikkelloven. Denne legges nå ut på høring med høringsfrist 4. januar 2024.

Halden kommune har utarbeidet et revidert forslag om forskrift for gebyrer etter plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og matrikkelloven. Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk, klima og miljø har i møte den 22. november 2023 besluttet å legge ut forslaget til offentlig høring. 

I tilknytning til de årlige budsjettbehandlinger vedtas også gebyrregulativ for Plan og miljø. Gebyrregulativet gjelder betaling for saksbehandling av saker etter plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven, matrikkelloven og forurensningsloven.

Forslaget til forskrift som skal sendes på høring inneholder ikke gebyrenes størrelse. Vi viser til at gebyrstørrelsene vil være en del av budsjettbehandlingen i kommunestyret årlig, og fastsettes ut fra administrasjonens erfaringer med tidsbruk og direkte og indirekte kostnader.

Eventuelle høringsinnspill sendes til:
E-post: postmottak@halden.kommune.no
Post: Halden kommune, Postboks 150, 1751 Halden.

Spørsmål til forslag til forskrift, rettes til:
Kristine Schneede, e-post: kristine.schneede@halden.kommune.no

Frist for innspill er 04.01.24

Dokumenter i saken: