Høring av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2023 - 2034 

Høring av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2023 - 2034 

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2023 – 2034 er en rullering av gjeldende kommunedelplan for idrett og friluftsliv som ble vedtatt av Halden kommunestyre den 22.06.2016.

Hovedutvalget for undervisning- oppvekst og kultur har i møte 23.11.2022 vedtatt at høringsutkastet til kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2023 – 2034 for Halden kommune, sendes på høring og offentlig ettersyn jf. plan- og bygningsloven § 11-14.

Innspill og merknader til planforslaget sendes på e-post til: postmottak@halden.kommune.no
Høringsperioden er satt til 01.12.2022 – 26.01.2023.

Dokumenter

Utkast til kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2022-2033 høringsutkast oppdatert (PDF, 3 MB)

Forslag til prioritert handlingsplan ordinære anlegg 2023 - 2026 (PDF, 392 kB)

Anleggsoversikt Halden 2022 (PDF, 497 kB)