Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven – Nexans Norway AS avd. Halden

Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven – Nexans Norway AS avd. Halden

Statsforvalteren i Oslo og Viken har mottatt søknad fra Nexans Norway AS avd. Halden (heretter; Nexans Halden) om tillatelse utslipp fra produksjon av kabler på lokaliteten i Knivsøveien 70 i Halden kommune.

Bakgrunn

Nexans Halden er en eksisterende virksomhet som holder til i Halden kommune. Virksomheten har en eldre tillatelse (tillatelsesnr. 2006.0292.T) som sist ble endret 19.12.2007, i tillegg til at de nå skal øke produksjonen sin. I den forbindelse trenger de en ny tillatelse med oppdaterte vilkår i henhold til dagens praksis for slike tillatelser.

Sammendrag av søknaden

Nexans Halden søker om økt produksjon av kabler; PEX-kabler (kryssbundet polyetylen isolert strømkabel) og MI-kabel (masseimpregnert strømkabel). Det søkes om rammekrav på 70 000 tonn, tilsvarende 1 750 km, produsert kabel per år. Dette er litt over en dobling i forhold til dagens produksjon som er oppgitt til å være 28 000 tonn, som tilsvarer 1 050 km i året. PEX kabler vil utgjøre hovedandelen av produksjonen. Nexans Halden har allerede bygget et ekstra tårn for å øke produksjonskapasiteten og planlegger økning i produksjonen i 2024.

Nexans Halden sitt anlegg i Halden kommune ved Knivsøveien 70, Gnr. 4, bnr. 162, 163 og 164 er regulert til formålet gjennom en oppdatert detaljreguleringsplan plan-ID 3001 G-733 av 09.12.2021. Området er avsatt til næringsvirksomhet (fabrikkområdet og parkering), ferdsel og småbåthavn i kommuneplanens arealdel for Halden 2023-2050, vedtatt 16.02.2023.

Virksomheten har døgnkontinuerlig drift over hele året.

Se saken i sin helhet på nettsiden til statsforvalteren.no