Feil på Innsynsløsningen

For tiden er det ikke mulig å søke på dokumenter som er eldre enn fra 1.1.22 på grunn av tekniske problemer hos leverandør. Vi jobber med å få løst problemet.
Du kan be om innsyn i en sak om du benytter dette skjemaet

Høring: Ny kommunedelplan kultur

Høring: Ny kommunedelplan kultur

Halden kommune utarbeider ny kommunedelplan for kultur, for perioden 2022-2034. Planen blir Halden kommunes kulturpolitiske styringsdokument, og den angir ambisjonene og retningen for Halden som kulturby de neste tolv årene.

Dokumenter til høringen:

Bakgrunn om planen

Kommunedelplanens formål er å gi Halden en helhetlig og ambisiøs kulturpolitikk, som grunnlag for å nå målsettingene som ligger i kommuneplanens samfunnsdel med kunst og kultur som utgangspunkt. I dette ligger det en forståelse for at ambisjonene ikke bare handler om kulturfeltet i seg selv, men at de reflekterer kulturens avgjørende betydning for en fremtidsrettet samfunnsutvikling og en sterkere livskvalitet.

Kommunedelplanen er organisert i tre innsatsfelt. De bygger på hverandre, danner sammenhenger og utgjør et helhetlig system for sosial, økonomisk og miljømessig bærekraftig kulturutvikling i Halden. Planen omfatter alle deler av kulturfeltet, både det frivillige, offentlige, private og profesjonelle kulturlivet.

Hvert innsatsfelt angir mål som skal være målbare gjennom hele planperioden. Til hvert av målene ligger et sett strategier. Disse er overordnete, og må leses som et rammeverk, eller et mønster, for en strøm av tiltak og beslutninger som skal fattes i planperioden.

Til strategiene skal det i neste fase utvikles en handlingsplan, både for tiltak og kulturanlegg. Denne har fireårs-perspektiv, og rulleres årlig i første halvår, som grunnlag for økonomiplan- og budsjettarbeidet. Tiltak som har økonomiske konsekvenser vedtas i Halden kommunestyre sin årlige behandling av handlingsplanen og budsjettet. Handlingsplanen er ikke en del av planforslaget som her legges ut til høring, men vil utvikles som et vedlegg til planen når den er blitt vedtatt.

Planen omfatter det utvidete kulturbegrepet, men ikke idrett og friluftsliv, som ivaretas i egen plan. Det skal også utarbeides egne planer for kulturminnevern og frivillighet, og kommunens nærings- og sysselsettingsplan står også i relasjon med denne kommunedelplanen.

«Kommunedelplan kultur 2022-2034» erstatter «Kulturplan for Halden kommune 2015-2019».

Halden kommune ønsker innspill

Gjennom prosessen har det vært vektlagt å gjennomføre brede medvirkningsprosesser. Den 2. februar 2022 vedtok hovedutvalg for undervisning, oppvekst og kultur å legge planforslaget ut til seks uker offentlig høring i henhold til plan- og bygningsloven.

Vi sender med dette planforslaget ut til høring og offentlig ettersyn, og inviterer dere til å gi innspill eller tilbakemeldinger til planen. Vi ser frem til å motta deres innspill.

Høringsfristen er 23. mars 2022. 

Innspill sendes til postmottak@halden.kommune.no

eller til postadresse:

Halden kommune
Postboks 150
1751 Halden

Innspill merkes «Kommunedelplan kultur».