Høring: Revidert utgave av Kommunedelplan Oppvekst

Høring: Revidert utgave av Kommunedelplan Oppvekst

Halden kommune vil med dette invitere brukere, innbyggere, kommuner og andre samarbeidspartnere til å komme med innspill til revidert utgave av Kommunedelplan Oppvekst 2022- 2032.

Bakgrunn for revidering av Kommunedelplan Oppvekst:

Endringer i ny barnevernlov som trådte i kraft 01.01.2022 stadfester at det er den øverste politiske og administrative ledelsen i kommunen som skal ha den overordnede styringen av barneverntjenesten.

I barnevernlovens § 3-1 som omhandler kommunens og barneverntjenestens forebyggende virksomhet står det:
«Kommunen skal fremme gode oppvekstvilkår gjennom tiltak for å forebygge at barn og unge utsettes for omsorgssvikt eller utvikler atferdsvansker. Kommunen skal sørge for å samordne sitt tjenestetilbud til barn og familier.

Kommunestyret selv skal vedta en plan for kommunens forebyggende arbeid etter første ledd. Planen skal beskrive hva som er målene for arbeidet, hvordan arbeidet skal organiseres og fordeles mellom etatene i kommunen, og hvordan etatene skal samarbeide»

I Halden kommune ble Kommunedelplan Oppvekst 2020-2032 vedtatt av Kommunestyret i juni 2020. Planen innehar flere av kriteriene til nytt lovkrav. På bakgrunn av dette vedtok HUOK den 06.04.22 å revidere Kommunedelplan Oppvekst for å avklare, sikre og foreta eventuelle justeringer og tilføringer, slik at den ivaretar bestemmelsene i ny barnevernlov.

Den 16.november og 23.november ble nytt planforslag lagt frem for Hovedutvalg for helse - omsorg - sosialtjenester og inkludering, og Hovedutvalg for undervisning – oppvekst og kultur. Det ble vedtatt å legge forslaget ut til seks uker offentlig høring i henhold til plan- og bygningsloven.

Revidert utgave av Kommunedelplan Oppvekst (PDF, 17 MB)

Vi ser frem til å motta innspill og tilbakemeldinger.

Høringsfristen er 04.01.2023

Innspill sendes til postmottak@halden.kommune.no eller til postadresse: Halden kommune Postboks 150 1751 Halden

Innspill merkes «Kommunedelplan Oppvekst»