Nå kan du gi innspill til alkoholpolitiske retningslinjer

Nå kan du gi innspill til alkoholpolitiske retningslinjer

De alkoholpolitiske retningslinjene skal revideres i kommunestyret i september 2024. Nå kan du gi dine innspill på de retningslinjene.

Innspill og frister

Innspill sendes til: postmottak@halden.kommune.no

Frist for innsending av innspill settes til 10. august 2024.

Dokumenter

Vedtatt alkoholpolitisk handlingsplan 2024 - 2028 (PDF, 475 kB)

Bevillingsreglement 2020 – 2024 (PDF, 422 kB) 

Alkoholpolitiske retningslinjer 2024 -2028

Kommunen har etter alkoholloven §§ 1-6,  1-7d en plikt til å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan med alkoholpolitiske retningslinjer. Loven gir ingen direkte anvisninger om hva planen skal inneholde, men den bør angi de alkoholpolitiske hovedmålene og de delmål kommunen legger til grunn for sin alkoholpolitikk, samt de virkemidlene som vil tas i bruk for å nå disse målene.

Planen konkretisere hvilke tiltak kommunen vil satse på for å nå den landsomfattende målsetningen om å redusere alkoholforbruket. Planen rulleres i hver kommunestyreperiode.

Halden kommune vedtok ny alkoholpolitisk handlingsplan 2024 – 2028 i Hovedutvalg for helse - omsorg - sosialtjenester og inkludering den 12.06.2024. Planen bygger på Nasjonal alkoholstrategi 2021 -2024. Satsningsområdene i planen ivaretar Alkohollovens formålsparagraf:

"Reguleringen av innførsel og omsetning av alkoholholdig drikk etter denne lov har som mål å begrense i størst mulig utstrekning de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære. Som et ledd i dette sikter loven på å begrense forbruket av alkoholholdige drikkevarer."

Halden kommune har levekårsutfordringer. Som problem er alkohol en av helsetruslene som er like utbredt hos både de med lavest og høyest utdanning og inntekt, selv om skadetypene og mekanismene kan variere.

Alkoholpolitisk handlingsplan 2024 - 2028 innretter sine satsningsområder på en mer aktiv alkoholpolitikk for å først og fremst begrense skadevirkninger ved bruk av alkohol, men ivaretar og stiller krav til næringene for at byen skal ha et godt og trygt uteliv.

Folkehelseloven legger til grunn at kommunene skal etablere et systematisk og langsiktig folkehelsearbeid. Ambisjonen er at folkehelsearbeidet skal være kunnskapsbasert og systematisk. For at kommune skal kunne oppfylle ambisjonene og forpliktelsene i folkehelseloven og alkoholloven, er en aktiv bruk av alkohollovens virkemidler viktig for å bedre Halden kommunes helseprofil.

Samtidig så er næringene viktige som arbeidsplasser i Halden. Økonomisk vekst er nødvendig i Halden kommunen og serveringsnæringene kan bidra til å gjøre Halden by mer attraktiv mtp de øvrige besøksnæringene og turistattraksjoner.

Halden kommune skal innen 30. september 2024 vedta nye alkoholpolitiske retningslinjer. Bevillingsreglement 2020-2024 skal rulleres for ny 4-årsperiode. Reglementet vil endre tittel fra Bevillingsreglement til alkoholpolitiske retningslinjer 2024 -2028. Dette henger sammen med utformingen av vedtatt alkoholpolitisk handlingsplan.