Områderegulering av stasjonsområdet - Varsel om oppstart/høring av planprogram

Områderegulering av stasjonsområdet - Varsel om oppstart/høring av planprogram

Halden kommune varsler oppstart av arbeid med områderegulering av stasjonsområdet i Halden sentrum. Reguleringsplanen utarbeides av Halden kommune i samarbeid med Bane NOR Eiendom AS.

Samarbeidet er ikke eksklusivt, og enhver aktør som ønsker deltagelse er velkommen - enten det er som innbygger, eiendomsutvikler, næringslivsaktør eller interesseorganisasjon.

Planområdet utgjør ca. 270 dekar, berører nærmere 280 grunneiere og overlapper flere gjeldende reguleringsplaner, samt sentrumsplanområdet.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for byutvikling gjennom blandet bruk, med typiske sentrumsfunksjoner som bolig, næring/kontorbebyggelse, offentlige bygg, samt gater, plasser, torg og rekreasjonsarealer for allmenheten. Reguleringsplanen skal også tilrettelegge for ny svømmehall. Mulighet for nytt kultur/konsert/teknologihus skal utredes i løpet av planprosessen, som et samarbeid mellom Det Norske Blåseensemble og det lokale nærings/teknologimiljøet. 

Utviklingen av stasjonsområdet skal bidra til å oppnå større samfunnsmessige målsetninger for Halden kommune.

Det vil forhandles om utbyggingsavtaler parallelt med planarbeidet. Det skal utarbeides konsekvensutredning i planarbeidet.

Plan- og bygningsloven krever at det lages planprogram i reguleringsplaner som har stor betydning for mange. Planprogrammet skal redegjøre for hvordan planarbeidet skal foregå. Planprogrammet sendes på høring nå, samtidig som det varsles oppstart av planarbeidet.

Alle som ønsker å komme med kommentarer til planprogrammet og/eller innspill til det videre planarbeidet, kan sende dette til postmottak@halden.kommune.no innen 20. mars 2022.

Merk emnefeltet med «Områderegulering for stasjonsområdet»

Informasjon om hvordan man kan delta i planprosessen finnes i planprogrammet. Det vil holdes åpne møter i februar/mars 2022. Nærmere informasjon om møte vil bli annonsert på kommunens kunngjøringsside.

Planprogram 09_12_2021 (PDF, 14 MB)

Plankart kunngjøring 14_12_2021 (PDF, 2 MB)