Oppheving av reguleringsplan for Pinsemenigheten Salen, Prestebakke

Oppheving av reguleringsplan for Pinsemenigheten Salen, Prestebakke

Kommunestyret i Halden vedtok i møte den 17.06.2021 å oppheve reguleringsplan for Pinsemenigheten Salen, Prestebakke.

Reguleringsplan for Pinsemenigheten Salen, Prestebakke ble vedtatt 26.6.2001. Hele planområdet er regulert til «Almennyttig formål – forsamlingslokale». Forsamlingslokalet ble brukt til formålet i mange år, men har nå stått ubrukt en tid.

Ved å oppheve reguleringsplanen vil kommuneplanens arealdel bli gjeldende plan for denne eiendommen. I kommuneplanen er eiendommen avsatt til formålet "Bebyggelse og anlegg". En bruksendring av eksisterende bygning til bolig, vil være i samsvar med formålet i kommuneplanen.

Oppheving av reguleringsplan

Halden kommunestyre vedtok å oppheve reguleringsplan for Pinsemenigheten Salen, Prestebakke, i møte den 17.6.2021. Protokoll fra møtet, saksfremstilling og plandokumentene finnes nedenfor.

Plan ID.: 3001_G-540.

Klageadgang

Vedtaket kan påklages. Klagefristen er tre uker, regnet fra 24.06.2021. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til Halden kommune, Postboks 150, 1751 Halden eller postmottak@halden.kommune.no.