Utvidet varsel om oppstart av detaljregulering for Halden Havn – Mølen

Utvidet varsel om oppstart av detaljregulering for Halden Havn – Mølen

Hovedformålet med planarbeidet er å formalisere/legge til rette for eksisterende arealbruk, som omfatter havnevirksomhet. I tillegg vil det etterstrebes å optimalisere/endre uttrekksspor, vei- og gangforbindelser innenfor planområdet.

Det er tidligere varslet oppstart av planarbeidet, datert 26.10.2021.

På grunn av endrede forutsetninger sendes med dette et fornyet varsel. Bakgrunnen for det fornyede varselet er to forhold:

  • Behov for areal til utlegging av moringer. Det er ønskelig å legge til rette for utlegging av moringer for større båter noe lenger fra kaia enn i opprinnelig varsel. Dette medfører en utvidelse av planområdet mot sørvest.
  • I motsetning til i opprinnelig varsel, er det nå aktuelt å legge til rette for ny bebyggelse. Dette dreier seg om større lagerbygninger som også kan ha en betydelig høyde.

Mer informasjon finner du i vedleggene under.

Eventuelle innspill til detaljreguleringsarbeidet sendes skriftlig til:

Henning Larsen AS

v/Per Atle Tangen

Gamle Beddingvei 28, 1671 Kråkerøy

og/eller e-post: per.atle.tangen@henninglarsen.com

Frist for innspill er 17.06.2024.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Henning Larsen AS v/Per Atle Tangen, tlf. 911 86 887 eller på epost: per.atle.tangen@henninglarsen.com

Dokumenter

Oppstart av planarbeid Halden havn Mølen (PDF, 64 kB)

Utvidet varsel Halden havn Mølen (PDF, 2 MB)